Sökning: "Suzanna Krantz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suzanna Krantz.

  1. 1. Diversity-mångfald på arbetsplatsen : En kvalitativ studie hur mångfald diskursivt konstrueras på arbetsplatser

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Suzanna Krantz; Petra Hyttberg; [2015]
    Nyckelord :diversity at work; equal opportunities plan; cooperation; advantages and disadvantages with diversity; public private sector; mångfald på arbetsplatsen; jämställdhetsplan likabehandlingsplan; samarbete; för- och nackdelar med mångfald; offentlig privat sektor;

    Sammanfattning : Sverige har gått från att ha varit ett homogent land till ett multikulturellt land på ett par decennier. Arbetsmarknaden har haft stor efterfrågan på arbetskraft där företagare har anställt arbetskraft från andra länder och fått en hög mångfald på sina arbetsplatser. LÄS MER