Sökning: "Suzanne Manner Winter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suzanne Manner Winter.

  1. 1. Kostar det mer än det smakar? Den perioperativa dialogens betydelse ur ett omvårdnads och kostnadsperspektiv.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Suzanne Manner Winter; [2007-03-23]
    Nyckelord :perioperativ dialog; information; perioperativ omvårdnad; kostnad; kostnadseffektivitet;

    Sammanfattning : Introduktion: Preoperativ vård grundas i humanistiska och omvårdnadsetiska antaganden på nyttan av en välinformerad patient. Den perioperativa vårdprocessen med en pre- intra- och postoperativ del presenterades i USA år 1985 och har därefter utvecklats i Sverige av von Post. LÄS MER