Sökning: "Suzie Kim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suzie Kim.

  1. 1. En litteraturstudie om sjuksköterskans omvårdnad av patienter med intravenöst drogmissbruk

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Lisa Abelin; Sylvia Rosinski; [2009]
    Nyckelord :Nursing; drug abuse; meeting; attitudes; health care.; Sjuksköterska; drogmissbruk; mötet; attityder; omvårdnad.;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter med ett intravenöst drogmissbruk (IDU). Bakgrund: Sjuksköterskor har ofta bristande kunskap om droger och om hur man ska hantera den kliniska omvårdnaden av patienter som missbrukar droger. LÄS MER