Sökning: "SvA-lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet SvA-lärare.

 1. 1. SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE ARBETSSÄTT I FÖRBEREDELSEKLASS 4-6 En studie av pedagogiska metoder som används av SvA-lärare i undervisning av nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Wan Hasso Adib; Dalia Hasso Adib; [2020-01-07]
  Nyckelord :SvA-lärare; nyanlända elever; förberedelseklass; studiehandledare;

  Sammanfattning : Syfte:Undersöka vilka pedagogiska metoder SvA-lärare använder i sin undervisning med nyanlända elever i förberedelseklassen 4–6 och hur de resonerar och reflekterar kring dessa former av samverkan med studiehandledare.Teori:Vår teoretiska ram är språkdidaktik. LÄS MER

 2. 2. Mottagande och inkludering av nyanlända elever i fritidshemmet : - En intervjustudie med åtta fritidspedagoger

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Neslihan Arikan; Nargis Oriakhel; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; integrering; fritidshem; språkutveckling; IKT; flerspråkighet; SVA-lärare; ordinarieklass; förberedelseklass; nyanlända; sociokulturellt; interkulturellt; mångkulturellt;

  Sammanfattning : Studien synliggör åtta fritidspedagogers beskrivningar och erfarenheter av mottagande ochinkludering av nyanlända elever i fritidshemmet. Syftet med studien är attanalysera hur fritidspedagoger beskriver sitt arbete med mottagande ochinkludering av nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. Förkunskapens betydelse för SvA-elevers läsförståelse : - Ett experiment och intervju om förkunskapsarbete för läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Solav Mostafa; [2018]
  Nyckelord :Pre-knowledge; reading comprehension; second language- teacher; second language- students; factual text; year 3.; Förkunskap; läsförståelse; SvA-lärare; SvA-elever; faktatext; åk 3.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en av de viktigaste kunskaperna elever behöver ha med sig i sin skolgång där de enligt läroplanen ska möta olika typer av texter, bland annat faktatexter. Utan förståelse för texten blir innehållet bara sidor med ord utan innebörd. För SvA-elever är detta speciellt påtagligt. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie om språkutvecklande undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Björk; [2017]
  Nyckelord :genrepedagogik; nyanlända elever; sociokulturell teori; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Syfte och förväntat kunskapsbidrag Syftet med fallstudien är att få en uppfattning om vad en rektor, en SVA-lärare och en studiehandledare i en kommunal grundskola anser att språkutvecklande undervisning är och hur lärarna arbetar språkutvecklande i alla skolämnen för nyanlända elever. Studien är betydelsefull eftersom lärare behöver kunskap om språkutvecklande arbetssätt och skolor behöver en fungerande organisation som kan möta nyanlända elevernas språkliga behov. LÄS MER

 5. 5. Likheter och skillnader i integrering och utbildning av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sanne Svensson; [2017]
  Nyckelord :nyanlända elever;

  Sammanfattning : Idag har var femte elev i Sverige utländsk bakgrund och det är en siffra som förväntas stiga ytterligare. Elevernas många gånger bristande kunskap i svenska språket är en stor utmaning för ämneslärarna som ofta saknar kunskap i andraspråksinlärning. LÄS MER