Sökning: "Svante Boström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Svante Boström.

 1. 1. Dan Andersson

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :Kolarhistorier; Kolvaktarens visor; Lenin; Marx; Klassmedvetande; Lukács; Marxism; Dan Andersson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En marxistisk litteraturanalys av klassmedvetandet som tematik i Dan Anderssons tidiga prosa och lyrik representerat av Kolarhistorier och Kolvaktarens visor. Syftet är att politisera Dan Andersson och rikta fokus mot det klassmässiga innehållet i hans texter snarare än att fokusera på hans psykologisk-biografiska historia, vilket har varit den tidigare forskningens främsta intresse. LÄS MER

 2. 2. Historiens subjekt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :historiskt subjekt; arbetarklassen; marxism; identitetspolitik; socialism; Marx; Engels; Laclau; Mouffe; Mulinari; Linderborg; Björk; Anderson; föreställd gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sitt avstamp i en debatt förd i olika svenska dags- och kvällstidningar mellan en rad olika profilerade vänsterdebattörer. En debatt vari två motstående positioner utarbetas och döps till ”den klassiskt marxistiska” respektive ”den identitetspolitiska”. LÄS MER

 3. 3. Making China : En diskursanalys av svenska tidningars konstruktion av Kina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Svante Boström; Oskar Byström; [2013]
  Nyckelord :Discourse analysis; Discourse theory; China; Newspapers; Social constructionism; Orientalism; Diskursanalys; Diskursteori; Kina; Tidningar; Socialkonstruktionism; Orientalism;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att studera svenska tidningars rapportering om Kina och klarlägga hur bilden av Kina konstrueras i tidningarna. Detta görs genom en diskursanalys av artiklar från tre av Sveriges största dagstidningar. Både teori och metod har sin utgångspunkt i Laclau & Mouffes diskursteori. LÄS MER