Sökning: "Svante Ljunggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Svante Ljunggren.

  1. 1. Riskfaktorer för återinläggning på en svensk intensivvårdsavdelning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Emil Johansson; Svante Ljunggren; [2013]
    Nyckelord :Intensivvård; återinläggning; riskfaktorer; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Att återinläggas på en intensivvårdsavdelning inom 72 timmar medför att patienten löper en markant ökad risk för mortalitet och förlängd vårdtid. I Sverige återinläggs 2,8 % av samtliga intensivvårdspatienter. LÄS MER