Sökning: "Svante Nygren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Svante Nygren.

  1. 1. Sverige i Sputnik News - en kvantitativ studie av ryska byrånyheter på nätet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Svante Nygren; [2017-01-03]
    Nyckelord :innehållsanalys; kvantitativ; nyhetsbyrå; Ryssland; propaganda;

    Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK1500 Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vt/2016Handledare: Britt BörjessonKursansvarig: Malin SveningsonSidantal: 57Antal ord: 19511Nyckelord: innehållsanalys, kvantitativ, nyhetsbyrå, Ryssland, propagandaSyfte: Syftet har varit att undersöka vilka huvudsakliga ämnen och aktörer som behandlas inyheter från Sputnik News samt den bild nyhetsbyrån förmedlat av den europeiskamigrationskrisen 2015-2016 med avseende på SverigeTeori: Deskriptiv statistik och tidsserieanalys. Med utgångspunkt från prospektteorin ochteorier kring social identitet studeras migrationsfrågan i artiklar publicerade av Sputnik. LÄS MER