Sökning: "Svea Gomez Gomez"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Svea Gomez Gomez.

 1. 1. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Balanserat styrkort i kommunal skolsektor - Ett användbart verktyg? : Vilka aspekter är viktiga för en framgångsrik användning?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fanny Björendahl; Svea Gomez Gomez; Johanna Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Public school sector; Public sector; Balanced scorecard; Management control; Use; Important aspects.; Kommunal skolverksamhet; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Verksamhetsstyrning; Användning; Viktiga faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning utgör en fundamental aspekt för utvecklingen av skolverksamheten. Ofta benämns behovet av en flerdimensionell styrning, där det balanserade styrkortet förespråkas som ett bra alternativ. LÄS MER