Sökning: "Sven Erik Daniel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Erik Daniel.

  1. 1. The Balancing Robot Challenge – To Balance a Two-Wheeled Robot

    Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Jonas Eriksson; Sven Lindqvist; Erik Lundquist; Michael Raun; Martin Skande; Daniel Skarp; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport behandlar framtagningen av en autonom robot, som balanserandes på två hjul, dels skall kunna stå stilla och bevara sin position, samt även kunna förflytta sig en given sträcka, läsa av en mållinje, och därefter återigen fixera sin position. Med i rapporten finns även utförliga beskrivningar av, och beräkningar vid implementation av sensorer och dess filter, reglersystem, motordrivkretsar, samt konstruktionsanvisningar som är nödvändiga vid utformning av en funktionsduglig prototyp. LÄS MER