Sökning: "Sven Ingemarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Ingemarsson.

  1. 1. Att arbeta med tolk - en enkätstudie av svenska psykologers erfarenheter av arbete med tolk

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Sven Ingemarsson; [2018]
    Nyckelord :Nyckelord: Tolk; Psykologer; Behandling; Problem; Sverige; Social Sciences;

    Sammanfattning : När en vårdgivare och en vårdtagare saknar ett gemensamt språk att kommunicera på möjliggörs vården först genom översättning av en tolk. För att utforska svenska psykologers erfarenheter av att arbeta med tolk: vilka problem det ger upphov till, om det går att bedriva behandling samt hur de kontextuella faktorerna ser ut på svenska arbetsplatser, gjordes en enkätundersökning. LÄS MER