Sökning: "Sven Kelly"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Kelly.

  1. 1. Vad är god fysikundervisning? : Studie av några lärarstudenters uppfattning med Repertory Grid Technique

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

    Författare :Sven Andersson; [2005]
    Nyckelord :Repertory Grid Technology; kognitiva matriser; fysik; undervisning; Kelly; personal constructs;

    Sammanfattning : I studien har en relativt ovanlig intervjumetod, Repertory Grid Technology använts för att ge några blivande fysiklärares syn på god fysikundervisning. Metoden inspirerar till användning i många andra sammanhang. Resultaten visar att god fysikundervisning bland annat uppfattas som krävande för läraren.. LÄS MER