Sökning: "Sven Lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Sven Lärare.

 1. 1. ”Vi vill ju alla att de kommer ut, förhoppningsvis med en gymnasieexamen men framförallt som lite helare människor” : En kvalitativ studie av heltidsmentorers upplevelser om sin roll för elevers lärande

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elin Nilsson; Kajsa Stina Söderström; [2018]
  Nyckelord :heltidsmentorer; mentorskap;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie valt att studera heltidsmentorers olika upplevelser och syn på sin roll i gymnasieskolan. Särskilt med fokus på hur de uppfattar sin roll i samspelet mellan elev, lärare och innehållet i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Den samarbetande skolan : - En kartläggning över hur samarbete och kompetensutveckling påverkar utvecklingen av SO- undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Franzén Ida; [2015]
  Nyckelord :Samarbete; kompetensutveckling; SO- undervisning; kollegialt lärande.;

  Sammanfattning : Studien undersöker på sex olika skolor hur en SO- lärare upplever de befintliga möjligheterna för samarbete och kompetensutveckling inom SO- ämnena. Syftet med studien är att studera hur lärarna upplever att den nuvarande SO- undervisningen förbättras av samarbete och kompetensutveckling. LÄS MER

 3. 3. Verktygen - Dator eller Penna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sven Abrahamsson; [2014-01-27]
  Nyckelord :en-till-en; lärprocessen; digitalt lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Hur uppfattar elever att lärare använder datorn i undervisningen? Teori: Med en-till-en, den personliga datorn utmanas det traditionella lärandet. Ett digitaliserat lärande innebär att lärarna ska planera för lärande och inte för undervisning (Kroksmark, 2012). LÄS MER

 4. 4. Att tala på målspråket i undervisningen i moderna språk : Ur ett lärarperspektiv: Vad motiverar högstadieelever att studera spanska?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Marisa Gadea; [2014]
  Nyckelord :motivation; moderna språk; spanska; muntlig färdighet; GERS;

  Sammanfattning : Språkvalet i grundskolan idag är ett milt obligatorium det vill säga eleverna tvingas att välja ett språk men kan senare välja att hoppa av och börja den så kallade svenskengelskan (SvEn). Ämnet är betygslöst och ställer således inget egentligt krav på eleven och följderna blir inte så allvarliga då man i slutet på grundskolankan välja bort ett ämne inför gymnasievalet. LÄS MER

 5. 5. Livsfrågor i religionsundervisningen - Minskar deras betydelse i den nya ämnesplanen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jessica Andersson; [2014]
  Nyckelord :kunskapsorientering; livsfrågor; religionskunskap; styrdokument;

  Sammanfattning : Skolinspektionens kvalitetsgranskning av religionskunskapen visar bland annat att undervis-ningen i högre grad måste ske utifrån elevgruppens intresse. Flera elever har negativa för-väntningar kring ämnet, men stort intresse för livsfrågor. En alltför saklig undervisning blir för dem kontraproduktiv. LÄS MER