Sökning: "Sven Ljungström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Ljungström.

  1. 1. Stigmatisering i arbetslivet : En kvalitativ studie om arbetsplatsmobbning och normpåverkan

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

    Författare :Daniel Ljungström; Sven-Åke Söderqvist; [2017]
    Nyckelord :Bullying; stigmatization; shame; qualitative; self-image; Mobbning; stigmatisering; skam; kvalitativ; självbild;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att skapa en djupare förståelse för mobbning och utifrån berättelser undersöka hur arbetsplatsmobbning upplevs, samt tillämpa ett sociologiskt perspektiv på fenomenet. Studien har haft en kvalitativ samt narrativ inriktning, där datamaterialet bestående av åtta tidigare publicerade livsberättelser har analyserats med hjälp av Goffmans stigmateori, samt Erikssons systemteori. LÄS MER