Sökning: "Svensk export"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Svensk export.

 1. 1. Kan växelkursen ge exporten en skjuts? : En studie om växelkursens påverkan på svensk export

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lars Winnansson; Jens Lepikko; [2020]
  Nyckelord :Exchange-rate; ARDL; Volatility; Export; Exchange-rate fluctuations; ECM; Växelkurs; ARDL; Volatilitet; Export; Kronindex; Växelkursfluktuationer; ECM;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om växelkursen har en påverkan på svensk varuexport och om effekten skiljer sig med avseende på varugrupp. För att uppnå syftet används en ARDL-Approach som skattas med hjälp av tidsseriedata från 32 viktiga handelspartners och 10 viktiga varugrupper under perioden januari 1995 till december 2019. LÄS MER

 2. 2. Är det samhällsekonomiskt lönsamt att odla soja i Sverige?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felix Sunesson; [2020]
  Nyckelord :soya; Sweden; Brazil; land change; hydroponic farming; vertical farming.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze if soya framing would be nationally-economical to produce with a vertical hydroponic system, compared to being imported from Brazil. With the intention to study the production cost and climate impact effects of local production. LÄS MER

 3. 3. ”Kallar ni detta feministisk utrikespolitik era självgoda hycklare?” En diskursanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Fredin; [2020]
  Nyckelord :feministisk utrikespolitik; feministisk handelspolitik; feminism; jämställdhet; export; dissonans; hyckleri; diskursanalys; WPR;

  Sammanfattning : Studiens syfte är undersöka om det finns tendenser till dissonans mellan den svenska feministiska utrikespolitiken och handelspolitiken. Detta genom att analysera hur problem framställs i Regeringens skrivelse om feministisk utrikespolitik samt Sveriges export- och investeringsstrategi med hjälp av Carol Bacchis diskursanalytiska ”What’s the problem represented to be”-metod. LÄS MER

 4. 4. SAMBANDET MELLAN SKULDSÄTTNING OCH LÖNSAMHET : En kvantitativ studie om svenska skogsföretag

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Andersen Nyström; Daniel Vikström; [2019]
  Nyckelord :Lönsamhet; Kapitalstruktur; Skuldsättning; Svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. Den står bland annat för 9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde, 90% av massa- och pappersproduktion samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlandet. LÄS MER

 5. 5. Studie i att sammanställaenergiplaner för att synliggörakraftbehov 2030 : En explorativ och formativ undersökning

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jacob Kortenius; Niklas Wallhed; [2019]
  Nyckelord :Nuclear power; wind power; thermal power; Scenario; Energy system; Kärnkraft; Vindkraft; Värmekraft; Scenario; Energisystem;

  Sammanfattning : Energiöverenskommelsen 2016 innefattade ett flertal mål och implikationer för utformningenav det svenska el- och energisystemet. Sveriges energisystem ska vara ekologiskt hållbart,konkurrenskraftigt och försörjningstryggt. LÄS MER