Sökning: "Svensk sjöfart"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Svensk sjöfart.

 1. 1. ARBETE FÖR EN GOD ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ INOM SVENSK SJÖFARTSNÄRING : Åtgärdsförslag utifrån en helhetssyn på människa, teknik och organisation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sara Reis; Amanda Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Swedish maritime industry; organisational and social work environment; high workload; harassment; prevention and promotion work; café dialogues.; Svensk sjöfart; organisatorisk och social arbetsmiljö OSA ; hög arbetsbelastning; kränkande särbehandling; förebyggande och främjande arbete; cafédialog.;

  Sammanfattning : Balansen mellan krav och resurser används i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet (OSA) och är grunden för en trygg och säker arbetsmiljö. En påfrestande arbetsbelastning kan ta sig uttryck i konflikter såsom kränkningar, hot om våld och våld som i sin tur leder till ohälsa och arbetsskador. LÄS MER

 2. 2. "Man står ensam på toppen" : En undersökning om framtidens lotsutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sebastian Hultberg; Jonatan Falk; [2019]
  Nyckelord :Shipping; Future; Pilot training; Recruitment; Swedish Maritime Administration; Pilots; Pilot shortage; Sjöfart; Framtid; Lotsutbildning; Rekrytering; Sjöfartsverket; Lotsar; Lotsbrist;

  Sammanfattning : Lotsar måste anlitas av fartyg för att assistera vid hamnanlöp eller riskfyllda passager. Sjöfartsverket som arbetsgivare åt lotsarna ser problematik med rekrytering av nya lotsar som i kombination med pensionsavgångar skapar en brist av behöriga lotsar. LÄS MER

 3. 3. Svenska sjöbefäls syn på digitalisering : Utmaningar och möjligheter med digitalisering inom den svenska sjöfarten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Philip Strömlind; Anton Areskog Beasley; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; Digital competence; Education; Swedish Officers; Swedish shipping; Digitalisering; Digital kompetens; Utbildning; Svenska Sjöbefäl; Svensk sjöfart;

  Sammanfattning : Sjöfarten står konstant inför nya utmaningar. En av de största utmaningarnasom sjöfartsbranschen står inför i dagsläget är digitaliseringen. Mycket avden traditionella utrusningen ombord fartyg idag är digitaliserat ochintegrerat på bryggan. När utrustning digitaliseras betyder det inte att det blirbättre för operatören. LÄS MER

 4. 4. Prospects for continued use and production of Swedish biogas in relation to current market transformations in public transport

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Hagstroem; [2019]
  Nyckelord :biogas; electric bus; public transport; road transport; sea transport; industry; electricity; heat; policy instruments; biogas; elbuss; kollektivtrafik; vägtransporter; sjöfart; industri; elektricitet; värme; styrmedel;

  Sammanfattning : Biogas is largely utilised as vehicle fuel in public bus transport in Sweden today. This study investigates opportunities and barriers for continued domestic use and production of biogas, in relation to the ongoing electrification of public bus transport. LÄS MER

 5. 5. Flipp eller flopp : En studie av effekterna efter införandet av Maritime Single Window

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Edgren; Jesper Häggkvist; [2018]
  Nyckelord :Maritime Single Window; MSW; 2010 65 EU; FAL-Konventionen; Svensk Sjöfart;

  Sammanfattning : International Maritime Organisation (IMO) har under många år arbetat för att förenkla och harmonisera det administrativa arbetet för fartyg vid hamnanlöp från internationell resa. Syftet har varit att minimera data och förenkla deklarationer och dokument som skall rapporteras till myndigheter i det land som fartyget anlöper. LÄS MER