Sökning: "Svenska 2 uppdrag 2"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Svenska 2 uppdrag 2.

 1. 1. Ledarskap i idrott ur ett hälsofrämjande perspektiv : En kvalitativ intervjustudie om fotbollstränares syn på deras ledarskapsegenskaper

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Paul Pop Gorea; [2021]
  Nyckelord :Grassroots football; Health promotion; Leadership; Learning environment; Soccer coach; Breddfotboll; fotbollstränare; hälsofrämjande arbete; ledarskap; lärandemiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Barn och ungdomar har rätt till en trygg och hälsosam idrottsmiljö. Idrottsvärlden påverkas av olika faktorer, som till exempel ledarskap, vilket kan ha stort inflytande på barns hälsa och välmående. LÄS MER

 2. 2. Karaktärisering av våtmarker med hydrologiska syften och analys av våtmarkers effekt på hydrologin : En studie av anlagda, restaurerade och planerade våtmarker i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Engman; Johanna Kero; Astrid Oleskog; Hanna Pierrau; Julia Tholander; [2020]
  Nyckelord :Anlagda; Restaurerade; Våtmarker; Sverige; Vattenmagasin; Grundvattenbildning; Flödesutjämning;

  Sammanfattning : Detta projekt genomfördes på uppdrag av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, som en mindre del av en större forskningssammanställning om de hydrologiska effekterna av anlagda och restaurerade våtmarker. Syftet med studien var i första hand att se om det gick att karaktärisera svenska våtmarker anlagda eller restaurerade för hydrologiska syften utifrån fem utvalda faktorer; jordart, marktäcke, topografiskt läge i avrinningsområdet, placering i förhållande till tätort och typ av åtgärd. LÄS MER

 3. 3. Reliability Study of ERTMS in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jacob Månsson; Kristoffer Wallenbro; [2020]
  Nyckelord :ERTMS; ETCS Level 2; Sweden; Reliability Analysis; ATC-2; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden is currently undergoing a transition phase to a new signalling system on its railway network. ATC-2 is the current point information system in use on the network. The system will gradually be replaced with ERTMS, which will become the standardised signalling system in the European Union (EU). LÄS MER

 4. 4. Pedagogers reflektioner om barnlitteratur som verktyg för språkstimulering : En jämförelsestudie mellan en svensk enspråkig förskola och tvåspråkiga förskolor med finsk profil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Essi Savolainen; Anna Törmä; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; tvåspråkighet; finska och svenska; läsmiljöer; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare reflekterar över sitt arbete med barnlitteratur för att stimulera barnens språkutveckling. Vi vill även förstå pedagogers förhållningssätt till barnlitteratur, deras förståelse gällande verksamhetens uppdrag samt deras synsätt på läsmiljöns betydelse. LÄS MER

 5. 5. Påverkansarbete och nätverkande inom ett gränsöverskridande järnvägsprojekt En aktörs-nätverksanalys av Oslo-Sthlm 2.55

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adam Nilsson; Oliver Rosengren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om Projektet Oslo-Sthlm 2.55 som är en planerad utbyggnad av järnvägssträckan mellan Oslo och Stockholm via bland annat Örebro, Karlstad och Västerås. Syftet med uppsatsen handlar om att belysa involverade aktörer och deras relationer till varandra samt aktörernas påverkansmöjligheter. LÄS MER