Sökning: "Svenska 3 uppdrag 1"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Svenska 3 uppdrag 1.

 1. 1. Värdet av att tillhöra en läsande gemenskap En kvalitativ intervjustudie om hur klasslärare och speciallärare beskriver att de utvecklar läsmotivation, läsintresse och tilltro till sin läsförmåga för elever i lässvårigheter i årskurs 1-3 och hur de samverkar i detta uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanne Spindel; Ann-Christin Källman; [2023-10-23]
  Nyckelord :motivation; läsmotivation; läsintresse; tilltro; samverkan; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Tidigare internationell forskning visar att elevers läsmotivation på lågstadiet är den viktigaste förutsägelsen för hur mycket eleven läser, samt att mängden av läsning är av stor vikt både för läsförmågan och för elevernas kunskapsinhämtning i olika ämnen. Tidigare studier visar att elever i lässvårigheter ofta undviker att läsa och får därmed för lite tid att läsa. LÄS MER

 2. 2. När skandalen faller mellan stolarna - En kvantitativ jämförelse- och innehållsanalys av två svenska politiska skandaler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hugo Göthberg; Josefin Bengtsson; Christensson Kavur Yasmine; [2023-04-12]
  Nyckelord :Media hunting; scandal; medialization; the media landscape; media coverage;

  Sammanfattning : Abstract Title: "When the scandle falls through the cracks" - A quantitative comparison- and content analysis of two Swedish political scandals Authors: Hugo Göthberg, Josefin Bengtsson and Yasmine Christensson Kavur Level: Bachelor thesis in Journalism Term: Autumn 2022 Supervisor: Britt Börjesson, MKG Gothenburg The major objective of this study is to investigate how exstensive the media coverage was in the largest newspapers, TV-news programmes and radio-news around two political Swedish scandals that took place 20 years apart. The two investigations in question for this thesis are Valstugereportaget, conducted by the programme Uppdrag granskning in 2002 (SVT 1), and the second one is Partiernas hemliga pengar, conducted by the programme Kalla fakta in 2022 (TV4). LÄS MER

 3. 3. Globala indexrevideringars påverkan på svenska småbolags aktiepriser : En eventstudie gällande abnormal avkastning för MSCIs small- och microcapindex

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Bennet; Philip Snell; [2023]
  Nyckelord :Indexeffekten; Indexrevidering; Småbolag;

  Sammanfattning : En stark trend senaste decennierna är att allt mer kapital allokeras åt passiva strategier, där diverse indexföljande fonder är det mest populära alternativet. En indexfond har som enda uppdrag att spegla utvecklingen av ett underliggande index och kommer som följd investera fondens kapital i de tillgångar som indexet består av. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar speciallärare/matematiklärare med att utveckla den matematiska problemlösningsförmågan hos elever med ADHD?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Hall; Lena Alenskog; [2023]
  Nyckelord :gymnasiet; samtycke; sexualitet; sexualundervisning; relationer; svenskämnet;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan förväntas erbjuda alla elever en utbildning av hög kvalitet i en tillåtande lärmiljö där alla elever är inkluderande. Skolans uppdrag är att främja elevers lärande för att förbereda dem att leva och verka i ett modernt samhälle men den svenska skolans undervisning är inte likvärdig för elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. Litterära möjligheter : Didaktisk potential för litteraturundervisning med ett läromedel för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Martin Joby; [2023]
  Nyckelord :Reading literature; upper secondary school; learning materials; views on literature; legitimation of reading; widened digital text-world; didactics for the subject of Swedish; Litteraturläsning; gymnasieskolan; läromedel; litteratursyner; legitimering av läsning; vidgad digital textvärld; svenskämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Läsningen i dagens skola påverkas av såväl internationella kunskapsmätningar som normer av kritiska förhållningssätt i en utsträckning som utmanar skönlitteraturens roll för skolans värdeutvecklande uppdrag. Ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan motiverar läsning som läsfärdighetsträning, kritisk läsning såväl som inlevelsefull läsning, vilket innebär en komplex litteraturundervisning. LÄS MER