Sökning: "Svenska kyrkan"

Visar resultat 1 - 5 av 467 uppsatser innehållade orden Svenska kyrkan.

 1. 1. Den rättsliga vägen för att skapa LIKA möjligheter för samkönade par att ingå äktenskap - Införa en vigsel- plikt eller en obligatorisk civilrättslig vigsel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Flodstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Lika möjligheter för samkönade par; äktenskap; vigselrätt; vigselplikt; likabehandling; religionsfrihet; samvetsfrihet; samkönade pars rättigheter; normkritiskt perspektiv; obligatorisk civilrättslig vigsel; svenska kyrkans vigselrätt; myndighetsutövning; borgerlig vigsel; kyrklig vigsel; principen om likabehandling;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man rättsligt ska komma till rätta med problemet, att präster idag har möjlighet att vägra viga samkönade par i svenska kyrkan. Det övergripande syftet har därefter brutits ner till två delsyften, där det första delsyftet har varit att undersöka möjligheten att inom ramen för gällande rätt, införa en vigselplikt. LÄS MER

 2. 2. Rum för män i en kyrka för kvinnor : En ecklesiologisk studie av mansgrupper i Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Oliver Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Church of Sweden; Men s group; Feminization of Church; Lived Ecclesiology; Svenska kyrkan; Mansgrupp; Kyrkans feminisering; Levd ecklesiologi;

  Sammanfattning : Today about 50 percent of the ordained ministers in the Church of Sweden are female, and based on statistics from theological seminars, that number will increase in the coming years. In total, the staff of the Church of Sweden consists of approximately 70 percent women. LÄS MER

 3. 3. Läronämndens bekännelse : Svenska kyrkans Läronämnds yttranden till kyrkomötet 2009-2019

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :Läronämnden; Svenska kyrkans tro bekännelse och lära; Bekännelse; Lära; läroblidning; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan är en luthersk evangelisk kyrka som vila på den apostoliska traditionen genom Confessio Augustana. Svenska kyrkan har valt att vara en episkopal kyrka där den främsta företrädaren för kyrkan är ärkebiskopen. Övriga biskopar är de främsta företrädarna för sina respektive stift. LÄS MER

 4. 4. Svenska kyrkan och det tredje sakramentet : En litteraturstudie kring biktens roll och historia i Svenska kyrkan åren 1527-2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Andreas Wikblad Bohm; [2020]
  Nyckelord :kyrkohistoria; ecklesiologi; bikt; skriftermål; avlösning; sakrament; svenska kyrkan; protestantism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Herrens måltid : En komparativ litteraturstudie om nattvardsfirandet i Svenska kyrkan, Pingst och Jehovas vittnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Antonia Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Eucharist; Lord s supper; Ecclesiology; Svenska kyrkan; Pingst; Jehovah s Witnesses; Nattvard; Herrens måltid; Ecklesiologi; Svenska kyrkan; Pingst; Jehovas vittnen;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the eucharist in three denominations of Christianity, namely Svenska kyrkan, Pingst and Jehovah’s witnesses. These groups are examined individually, followed by a comparison of the different views of the eucharist. LÄS MER