Sökning: "Svenska lågstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Svenska lågstadiet.

 1. 1. Att lyssna - fokus på elever i årskurs 1-3, - Samband, Modeller och Barriärer -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Broms; [2019]
  Nyckelord :lyssdidaktik; lyssförmåga; lyssinstruktioner; lyssningsstrategier; lyssundervisning; svenskdidaktik; svenskämnet; utbildningsdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka lyssnande ur ett svenskdidaktiskt perspektiv med fokus på elever i årskurs 1-3 i den svenska grundskolan. Frågeställningen lyder: Vad säger forskningen om elevers lyssnande, modeller kring lyssnande och lyssundervisning? För att besvara syfte och frågeställning har en systematisk informationssökning genomförts i flera steg. LÄS MER

 2. 2. Är jag svensk? : Identifiering, normer och representation i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Stagnell Johansson; [2019]
  Nyckelord :representation; vithetsnorm; normer; stereotyper; identitet; läromedel; bild; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka två läromedel i svenska för lågstadiet där fokus ligger på representation. Läroböcker är det läromedel som har möjlighet att nå ut till flest av Sveriges befolkning och är en representation av läroplanen vilket ger den auktoritet; de föreställningar och normer som framställs i dessa påverkar barns världsbild och identitetsskapande. LÄS MER

 3. 3. Läsundervisning inom svenskämnet i årskurs 1 : En kvalitativ studie av lärares läsundervisning i svenskämnet i årskurs 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Madeleine Söderberg; [2019]
  Nyckelord :läsinlärning; läsundervisning; läsutveckling; läsinlärningsmetoder; sociokulturellt perspektiv; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundskolans årskurs 1 arbetar med läsundervisningen i ämnet svenska samt vilka faktorer som påverkar läsundervisningens upplägg. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och data samlas in genom halvstrukturerade intervjuer samt observationer. LÄS MER

 4. 4. Child language brokers – En kvalitativ studie om flerspråkiga elever som översätter till sina nyanlända klasskamrater i lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Wahlgren; [2018-08-13]
  Nyckelord :nyanlända elever; flerspråkiga elever; child language brokers; translanguaging; inkludering; community of practice;

  Sammanfattning : Antalet nyanlända elever har ökat i svenska skolan. Detta medför en större mångfald, dock innebär det även utmaningen att ge en likvärdig utbildning för samtliga elever, oavsett etnisk och språklig bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Läxors betydelse ur lärarperspektiv – Skillnader mellan svensk- & matematikämnet i lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Bäckström; [2018-08-08]
  Nyckelord :motivation; läsmotivation; läsutveckling; grundskolan;

  Sammanfattning : Svenska elevers prestationer i läsförståelse och läsförmåga har försämrats sedan början av 2000-talet det visar PISA 1 och PIRLS 2 undersökningarna. PIRLS 2016 visar att elever med mer positiv attityd till läsning presterar bättre i läsförståelse (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a). LÄS MER