Sökning: "Svenska metaspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Svenska metaspråk.

 1. 1. Grammatiska företeelser som verktyg för språkutveckling : Läromedelsanalys med fokus på grammatiska företeelser – metaspråket i läromedlen, kontextualisering av grammatiska företeelser och metakognitiva äventyr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anita Korba; [2023]
  Nyckelord :grammatik; kontextualiserad grammatikundervisning; läromedel; kontextualisering; gymnasieskolan; metaspråk; språklig medvetenhet; metakognitiva aktiviteter;

  Sammanfattning : Grammatikundervisning är ett omdebatterat ämne och olika forskningsrön revolutionerar synen på grammatikundervisning till och från. Eftersom själva ordet grammatik endast uppträder i den gymnasiala kursen Svenska 2, är det intressant att undersöka huruvida och i så fall hur grammatikföreteelser ter sig i alla tre gymnasiala årskurser. LÄS MER

 2. 2. Talängsliga elevers muntliga utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Natalie Lundgren; Linn Kempe; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; lärmiljö; muntlig framställning; svenska; talängslan;

  Sammanfattning : Dagens samhälle ställer allt högre krav på muntlig förmåga, i synnerhet i arbetslivet där allt fler yrken kräver hög muntlig kompetens. I takt med att kraven ökar blir talängslan ett allt större problem som leder till att talängsliga personer känner starka olustkänslor och därför undviker att tala inför andra människor. LÄS MER

 3. 3. Grammatik - en repertoar av möjligheter? : En granskning av grammatikkapitel i läroböcker för kursen Svenska 2 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ann-Chatrine Hedlund; [2023]
  Nyckelord :didaktik; grammatik; tröskelbegrepp; funktionella perspektiv; metaspråk; språkstruktur; Svenska 2.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks grammatikkapitel i läroböcker för kursen Svenska 2 i gymnasiet. Syftet är att undersöka huruvida de innehåller felaktigheter eller problematiska formuleringar som kan hämma elevers förståelse av grammatik samt om de har ett funktionellt perspektiv som leder till skrivutveckling. LÄS MER

 4. 4. Grammatikens plats i andraspråksinlärning : Hur tre gymnasiala SVA-läroböcker förhåller sig till grammatik och grammatikinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Maja Näslund; [2023]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; läroböcker; svenska som andraspråk; SVA; grammatik; metaspråk; grammatikundervisning;

  Sammanfattning : Genom denna studie har tre läroböcker analyserats med syftet att åskådliggöra hur dessa förhåller sig till grammatik och grammatikinlärning. Genom läroplanen (GY11) och kursplanen för Svenska som andraspråk får lärare en stark motivering till språkutveckling och bearbetningen av explicita grammatikkunskaper med en bristfällig insikt i hur denna undervisning kan formuleras. LÄS MER

 5. 5. "jag vet ju att jag ska läsa mellan raderna men jag vet inte hur man gör" : En studie om femteklassares användning avläsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexandra Elofsson; Martin Wandér; [2023]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; metalanguage; scaffolding; grade 4–6; Läsförståelse; lässtrategier; metaspråk; stöttning; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge kunskap om användning av läsförståelsestrategierhos sex elever i årskurs 5 och hur medvetna de är om de strategier de användervid läsning. Studien utgår från sociokulturell teori, och materialet är insamlatvia sex deltagande observationer när elever i årskurs 5 utför en läsförståelseuppgift. LÄS MER