Sökning: "Svenska mord"

Visar resultat 11 - 15 av 34 uppsatser innehållade orden Svenska mord.

 1. 11. Resning i brottmål till förmån för den tilltalade - En komparativ analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Michael Butler; [2017]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Processrätt; Resning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores how criminal cases can, in the light of new evidence, be reviewed in benefit of convicted defendants in both Sweden and Norway. The purpose is to describe the functionality of reviews in both countries, to compare the two and to analyze what Sweden can learn from the differences presented in Norway. LÄS MER

 2. 12. Det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor: reellt skydd eller fikonlöv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; hedersrelaterat våld och förtryck; våld mot kvinnor; strukturell diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor, samt studera hur strukturella ojämlikheter påverkar kvinnors möjligheter till skydd mot denna typ av våld i Sverige. För att uppnå detta syfte behandlas frågor som exempelvis vad hedersrelaterat våld och förtryck är, hur den svenska lagstiftningen på området ser ut samt hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. LÄS MER

 3. 13. Underlåtenhet att avslöja brott - En möjlighet att kringgå beviskravet för medverkan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Hägerhult; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; underlåtenhet att avslöja brott; failure to reveal a crime; underlåtenhet; omission; medverkan; complicity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 23 kap. 6 § 1 st. BrB stadgas straffansvar för den som underlåter att i tid avslöja ett förestående eller pågående brott. Skyldigheten att avslöja brott gäller vissa utvalda allvarliga brott, som exempelvis mord, mordbrand och våldtäkt. LÄS MER

 4. 14. En resa genom det litterära fältet : En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Lillevang; Kornelia Dunkels; [2017]
  Nyckelord :Metaphor Identification Process Vrije Universiteit; MIPVU; metaforer; liknelser; metonymier; Kerstin Ekman; 30 meter mord; Händelser vid vatten;

  Sammanfattning : Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. LÄS MER

 5. 15. "Det slutna rummets problem" - Bevisvärderingen kring Lindomeproblematiken med flera närvarande på en brottsplats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Södervall; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Rättssäkerhet; Bevisvärdering; Medgärningsmannaskap; Medverkan; Criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För 27 år sedan skedde ett mord vars efterdyningar märks av och är ett ständigt diskussionsämne än idag. Den mediala reaktionen när en 89-årig man mördades i sitt egna hem med sin egen stekpanna lät inte vänta på sig när de enda två som befunnit sig på platsen vid tiden för mordet frikändes. LÄS MER