Sökning: "Svenska mord"

Visar resultat 11 - 15 av 43 uppsatser innehållade orden Svenska mord.

 1. 11. Underlåtenhet att avslöja brott - En möjlighet att kringgå beviskravet för medverkan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Hägerhult; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; underlåtenhet att avslöja brott; failure to reveal a crime; underlåtenhet; omission; medverkan; complicity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 23 kap. 6 § 1 st. BrB stadgas straffansvar för den som underlåter att i tid avslöja ett förestående eller pågående brott. Skyldigheten att avslöja brott gäller vissa utvalda allvarliga brott, som exempelvis mord, mordbrand och våldtäkt. LÄS MER

 2. 12. "Det slutna rummets problem" - Bevisvärderingen kring Lindomeproblematiken med flera närvarande på en brottsplats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Södervall; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Rättssäkerhet; Bevisvärdering; Medgärningsmannaskap; Medverkan; Criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För 27 år sedan skedde ett mord vars efterdyningar märks av och är ett ständigt diskussionsämne än idag. Den mediala reaktionen när en 89-årig man mördades i sitt egna hem med sin egen stekpanna lät inte vänta på sig när de enda två som befunnit sig på platsen vid tiden för mordet frikändes. LÄS MER

 3. 13. Hedersmord : Hur ser skyddsbehovet ut för kvinnor och flickor i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Björkman Sofia; Lydia Sahlqvist; [2017]
  Nyckelord :honour-related murders; hedersmord;

  Sammanfattning : Hedersmord blev i Sverige först uppmärksammat under 1990-talet då två rättsfall, Sara och Fadime, kom att väcka stor debatt i det svenska samhället. Debatten kretsade kring hur och framförallt varför morden begicks. LÄS MER

 4. 14. Det svenska abortmotståndet : en analys av den samtida abortkritiska diskursen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Roos; [2017]
  Nyckelord :discourse; discourse theory; discourse analysis; Foucault; social work; abortion; anti-abortion; Sweden; diskurs; diskursteori; diskursanalys; Foucault; socialt arbete; abort; abortmotstånd; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att generera kunskap om det samtida abortmotståndet i Sverige genom att undersöka samtida och svensk abortkritisk diskurs, samt hur diskursen framställer abort som fenomen. Empirin har bestått utav texter från två abortkritiska organisationer: ”Ja till livet” och ”Människorätt för ofödda”. LÄS MER

 5. 15. En resa genom det litterära fältet : En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Lillevang; Kornelia Dunkels; [2017]
  Nyckelord :Metaphor Identification Process Vrije Universiteit; MIPVU; metaforer; liknelser; metonymier; Kerstin Ekman; 30 meter mord; Händelser vid vatten;

  Sammanfattning : Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. LÄS MER