Sökning: "Svenska språket engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Svenska språket engelska.

 1. 1. En studie om hur förskollärare arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader, för att bidra till kulturell jämlikhet, inom förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marika Brodin; Jonna Snell; [2022]
  Nyckelord :det sociokulturella perspektivet; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; mediering; mångkulturalitet; mångkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare, yrkesverksamma på mångkulturella förskolor, arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader för att bidra till kulturell jämlikhet inom förskolans verksamhet. Studien bygger på en kvalitativ studie där vi intervjuade två förskollärare från två skilda avdelningar på en förskola i en mellanstor stad. LÄS MER

 2. 2. Attitydspaning - Grannspråkens framtid inom den svenska skolan : En enkätstudie om gymnasieelevers attityder till grannspråken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Oskar Marcus Hellgren; Jonathan Nordlund; [2022]
  Nyckelord :Skandinavien; grannspråk; grannspråksundervisning; attityd; enkätstudie.;

  Sammanfattning : Studien undersöker skillnader i attityd till, kontakt med och medieanvändning av norska, danska och engelska mellan svenska elever som har respektive inte har läst momentet grannspråksundervisning i kursen Svenska 2. Sammanlagt deltog 100 informanter i studien, varav hälften läser svenska 1 och andra hälften läser svenska 3. LÄS MER

 3. 3. Språkliga asymmetrier och engelskans funktion i kommunikation mellan svenskspråkiga gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Rasmus Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Superdiversity; bilingualism; translanguaging; co-op games; gaming; Superdiversiteetti; monikielisyys; limittäiskielisyys; kaksinpeli; videopeli; Superdiversitet; flerspråkighet; transspråkande; co-op spel; spelande;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från perspektivet att alla elever i den svenska gymnasieskolan på ett eller annat sätt är flerspråkiga. Den virtuella kontexten och globalisering har bidragit till att ungdomar i gymnasieåldern möter och engagerar sig i sociala kontexter där engelskan fyller ett viktigt kommunikativt syfte. LÄS MER

 4. 4. Engelskundervisning – med eller utan stöd av förstaspråket? : En fokusgruppsintervjustudie om elevers uppfattningar om och upplevelser av användning av svenska språket i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Axel Perfekt; Leo Tage-Hansen; [2022]
  Nyckelord :middle school pupils; primary school; english education; First Language; Target Language; foreign language anxiety; FLA; proficiency; mellanstadieelever; grundskola; engelskundervisning; förstaspråk; målspråk; foreign language anxiety; FLA; oro; behärskning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt hur elever i årskurs 4 och 5 i den svenska grundskolan upplever användandet av svenska i undervisningen av engelska, samt hur användandet av svenska relaterar till eventuell foreign language anxietyhos eleverna. De forskningsfrågor som har besvarats är: 1) Hur upplever elever användandet av svenska i engelskundervisningen, utifrån deras nivå av behärskning av målspråket? samt 2) Hur relaterar användandet av svenska i engelskundervisningen till elevernas foreign language anxiety, utifrån deras nivå av behärskning av målspråket?Empiriskt material samlades in genom fokusgruppsintervjuer med 18 elever i årskurs 4 och 5. LÄS MER

 5. 5. Språkvalet i engelskundervisningen : En studie om lärares språkval i engelskundervisningen i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Alexandra Wessling Reisenhofer; [2022]
  Nyckelord :L1 first language ; target language; English only; Own language; Translanguaging; L1 första språket ; målspråk; endast engelska; eget språkbruk; transspråkande;

  Sammanfattning : Lärare reflekterar ofta kring vilket språk av svenska och engelska som ska användas mest i engelskundervisningen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares val av språk i engelskundervisningen samt vad de ser för konsekvenser med att använda svenska respektive engelska under engelsklektionerna. LÄS MER