Sökning: "Svensson’s Method"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Svensson’s Method.

 1. 1. Mellan lagens intention och kommunens intressen - En kvalitativ textanalys med fokus på bedömning av skälig levnadsnivå avseende rätten till särskilt boende för äldre.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Juhlin; Josefine Petersson; [2019]
  Nyckelord :Reasonable standard of living; eldercare; social work; holistic view; salutogenic administration; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research the assessment of a reasonable standard of living in relation to a holistic view regarding the right of care in a nursing home. Our selection of empirical material was 6 judgements from Swedish courts and 16 social inquiry from local authorities of social work. LÄS MER

 2. 2. Han ser rött, men ser han? - En kritisk analys av bevisning av uppsåt med särskilt fokus på självförvållat rus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Johansson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självförvållat; rus; rusläran; socialkonstruktivism; textanalys; self-induced intoxication; intent; uppsåt; bevisning; NJA 2011 s. 563; oaktsamhet; inkoherens; mens rea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För närmare åtta år sedan, 2011, ändrade Högsta domstolen (HD) sin tidigare praxis avseende tolkningen av 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) – alltså det lagrum som reglerar uppsåt vid självförvållat rus. Den nya tolkningen innebar att uppsåt i dessa fall skulle behandlas enligt vanliga regler om uppsåt. LÄS MER

 3. 3. Att använda IKT i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Shamiran Özmen; [2016]
  Nyckelord :English teaching; information technology; information and communications technology; ICT; frame factors; Engelskundervisning; informationsteknik; informations- och kommunikationsteknik; IKT; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Information and communications technology (ICT) is an important part in teaching English. In this respect, teachers’ need to know how they can benefit from the opportunities that ICT has to offer in language teaching. Previous research has described aspects of problems around teachers’ ICT skills, relate to the use of ICT in teaching. LÄS MER

 4. 4. Byggmästarna : En flerfallstudie av två fotbollstränares målstyrning utifrån ett retoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mattias Ek; Per Lundgren; [2014]
  Nyckelord :Management by objectives; MBO; rhetorics; framing; non-verbal communication; leadership; coach; football; soccer; Målstyrning; retorik; framing; kroppsspråk; praktiskt ledarskap; coach; fotboll;

  Sammanfattning : Bakgrund: ”Målstyrning tydliggör ställda krav, medger en riktig och effektiv resursanvändning, ger ett bättre verksamhetsresultat, ger alla anställda möjlighet att påverka sitt eget arbete, ger större ansvar åt den enskilde, skapar utrymme för anställdas kreativitet, initiativförmåga och delaktighet, höjer trivseln och förbättrar arbetsmiljön” (Svensson, 1993:21). Att döma av Svenssons ord framstår målstyrning som lösningen på företagsvärldens alla problem. LÄS MER

 5. 5. Skola i förändring : Bra betyg = Bra demokrat?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Marcos Castro Allende; [2013]
  Nyckelord :demokrati; utbildning; kvalitet; avreglering; tillit; auktoritarism;

  Sammanfattning : Title: School in Change : Good Grades = Good Democrat?   Level: Final assignment for Bachelor Degree in Political Science   Author: Marcos Castro Allende   Supervisor: Per Strömblad   Date: 2013 – May   Aim: The background to this study is a book published by Staffan. I Lindberg & Richard Svensson where they presented a hypothesis that the decline in trusting democracy within Swedish youth is a result of the deregulation of the education in Sweden. LÄS MER