Sökning: "Sveriges riksdag"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden Sveriges riksdag.

 1. 1. MÄN SOM REPRESENTERAR KVINNOR? En studie om mäns kvinnoorienterade motioner i Sveriges riksdag under 1970-2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christine Bodell; [2021-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Female politicians have concern for women’s interests, but do men male politicians have concern for women’s interests? And what happens with this concern as the number of women in parliament increases? This study is about men’s representation of women’s interests in the Swedish Riksdag during 1970-2020. In this particular study, men’s representation of women’s interests will be measured as women oriented motions written by male MPs. LÄS MER

 2. 2. Miljöpåverkan i samband med begravningar och begravningsceremonier : En undersökning av möjlighet för nationella styrsystemför gravplatser samt en enkätstudie om attityder för frivilligt miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid förändringar i klimat och förändrade vattenmönster kan föroreningar i markenhärledda från tidigare aktiviteter i samband med begravningar innebära ökade riskerför förorening av grundvatten i anslutning till gravplatser. Sjukdomsspridandepatogener uppkommer bara från kistbegravningar så den ökande trend avkremeringar som går att se i Sverige minskar dessa risker. LÄS MER

 3. 3. Aktiekapitalets betydelse : - En studie om intressenternas attityder gällande sänkt lagkrav på aktiekapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Maja Olsson; Malin Svahn; [2021]
  Nyckelord :Stakeholder theory; Stakeholder model; Share capital; Responsibility breakthrough; Intressentteorin; Intressentmodellen; Aktiekapital; Ansvarsgenombrott;

  Sammanfattning : According to the Government of Sweden, limited companies are the most advantageous form of company. A limited company must by Swedish law have a start-up capital that is not allowed to be taken out of the company. In 2010, the limit for share capital in private limited companies was lowered from SEK 100 000 to SEK 50 000. LÄS MER

 4. 4. Från åker till artrik gräsmark? - Vegetationsanalys av igenlagd åker vid Hörjelgården, sydöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Hjalmar Åhrén; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker om en tidigare åkermark i sydöstra Skåne har potential att utvecklas till en artrik gräsmark. En inventering av kärlväxter utfördes i ett målområde för att undersöka vilka gräsmarksarter från den omedelbara omgivningen som lyckats etablera sig i den igenlagda åkern. LÄS MER

 5. 5. Prediktion av svenska riksdagsval : En kvantitativ studie med bayesianska regressionsmodeller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Gustav Olsson; Manne Ölfvingsson; [2021]
  Nyckelord :Valprediktion; Bayesiansk statistik; Sveriges riksdag; Strukturella regressionsmodeller; Rstan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera olika residualfördelningar i samband med skapande av modeller föratt predicera valresultat till Sveriges riksdag. Modellerna inkluderar olika typer av t-fördelningar,gammafördelningen samt normalfördelningen som används som referensmodell från en tidigare studie. LÄS MER