Sökning: "Svetlana Velisevich"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Svetlana Velisevich.

  1. 1. Matematikundervisningen för gymnasieelever med ett annat modersmål : En studie om undervisningsmiljö

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Svetlana Velisevich; [2006]
    Nyckelord :educational environment; mathematics education; practical teaching aids; second-language students; gymnasieelever med ett annat modersmål; matematikundervisningen; praktiska hjälpmedel; undervisningsmiljö;

    Sammanfattning : Upp till 15 % (Statistiska centralbyrån, 2005) av barnen i Sverige har en utländsk bakgrund. Detta innebär bl. a. att andelen elever med en annan språklig och kulturell bakgrund kommer att öka. LÄS MER