Sökning: "Sweden Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 737 uppsatser innehållade orden Sweden Eriksson.

 1. 1. "ENSAM ÄR INTE STARK" En kvalitativ studie om fotbollsföreningen Gatans lag och tränarnas uppfattningar om spelares förändringsprocesser.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Eriksson; Edvin Nordström; [2022-02-10]
  Nyckelord :change process; exit process; Gatans lag; social capital; social exclusion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about the change process for individuals living or have lived in a socially excluded position. More specifically, the aim is to examine the significance of Gatans lag in connection to change process from the perspective of the coaches. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 3. 3. Role Conceptions in Sweden’s Foreign Policy: A Textual Analysis of the China-strategy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Role Theory; Foreign Policy Analysis; Sweden’s Foreign Policy; Sweden-China; Qualitative Content Analysis.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Research on Sweden’s foreign policy often highlights its exceptionalism regarding activism and value promotion. Yet, I detect a less idealistic side in its foreign policy towards China, characterized by a protection of national interests. In addition, contemporary trends of liberalization suggest an entirely different dimension as well. LÄS MER

 4. 4. Med kärlek, tid och rätt bemötande kan framgång nås : Att hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Gustafsson; Frida Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Challenging behaviour; low arousal approach; user; care staff and intellectual disabilities.; Utmanande beteende; lågaffektivt bemötande; brukare; vårdpersonal och intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : The aim with this study was to examine how care staff in 9 § 9 p LSS residence with special services experienced and worked with challenging behaviour based on a low arousal approach. The study was conducted by qualitative research through semi-structured interviews in a bigger municipality in southern Sweden. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av delaktighet inom slutenpsykiatrin i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Eriksson; Evelina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; upplevelser; patientperspektiv; psykiatri; Sverige;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Den psykiatriska vården har genom åren utvecklats. Under dessa år har även patientlagen införts som stärker patienters rätt till delaktighet. Patienter kan inom den psykiatriska slutenvården vårdas på frivillig grund eller genom tvångslagstiftning. LÄS MER