Sökning: "Swedish Construction Industry"

Visar resultat 1 - 5 av 620 uppsatser innehållade orden Swedish Construction Industry.

 1. 1. House of waste : Implementing Disposable Products In Swedish Architecture

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Caroline Babamov; [2022]
  Nyckelord :Sustainable architecture; sweden; disposable products; implementing waste; methods;

  Sammanfattning : It is stated that Sweden is the leading country for the European Union when it comes to recycling and sorting. However, tonnes of waste are still being deposited to be incinerated instead of being reused or recycled. There are two reasons that are mentioned in this thesis. LÄS MER

 2. 2. Miljömässiga åtgärder i hanteringen av schaktmassor i ett stadsbyggnadsprojekt : En analys om hur branschsamverkan kan bidra till ökad hållbarhet, ekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paul Allaga; Loay Ali Mohsen; [2022]
  Nyckelord :Partnering; Excavated soil management; Excavation masses; socio-economic benefits and climate savings.; Samverkan; Masslogistikcenter; schaktmassor; Samhällsekonomisk nytta och klimatbesparing;

  Sammanfattning : Agenda 2030, som är en sammanfattande beskrivning av FN:s globala hållbarhetsmål, handlar om att tillsammans kunna hjälpa till att reducera den miljöpåverkan som finns i samhället idag (FN, 2015). En av de branscher som har störst inflytande på växthuseffekten är byggbranschen och därför finns det stor möjlighet här att bidra till en positiv utveckling. LÄS MER

 3. 3. Från idé till kölsträckning : En kartläggande studie om det arbete som ligger bakom en beställning av ett fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sebastian Rosengren Armata; Philip Gundersvik; [2022]
  Nyckelord :Ship construction; new construction; market analysis; pre-construction meeting; Fartygsbyggnation; nybyggnation; marknadsanalys; nybyggnadsmöte;

  Sammanfattning : Det finns många internationella krav som ställs på ett fartyg genom FN:s internationella organ IMO, i och med intågandet av en mer humanistisk syn på sjömannen samt samhällets gröna omställning regleras en styrd bransch ytterligare. I det moderna globala samhället där länder är direkt beroende utav varandra genom export och import av diverse varor så finns också en hög efterfrågan på kostnadseffektiv och välorganiserad transport – både på spotmarknad och linjefart liksom godstrafik och passagerartrafik. LÄS MER

 4. 4. Tensions Emerging When Incorporating Sustainability in Projects : Sustainable Project Management in the Context of the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ylva Eriksson Langett; [2022]
  Nyckelord :sustainable project management; sustainability; project management; construction project management; hållbar projektledning; hållbarhet; projektledning; byggprojektledning;

  Sammanfattning : As sustainability and sustainable development becomes increasingly important on levels from individual to global scale, there is a need for everybody to do their part. The construction industry has a huge impact on all three pillars of sustainability and thus, has to adapt to facilitate sustainable development in their practices. LÄS MER

 5. 5. Klimatkalkyler inom vatten- och avloppsbranschen - En analys av hur klimatkalkyler kan bli en rutin i nyanläggningsprojekt för vatten- och avloppsledningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Hanna Barkevall; Olivia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :klimatkalkyl; livscykelanalys; vatten och avlopp; ledningsprojekt; anläggningsarbete; klimatberäkning; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur vatten- och avloppsbranschen (VA-branschen), i relation till övrig bygg- och anläggningssektor, arbetar med klimatkalkyler idag. Detta har gjorts för att identifiera vilka som är de grundläggande förutsättningarna som krävs för att klimatkalkyler ska bli en rutin i nyanläggningsprojekt för VA-ledningsnät och vad VA-branschen behöver utveckla utifrån branschens förutsättningar idag. LÄS MER