Sökning: "Swedish Migrations Supreme Court"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Swedish Migrations Supreme Court.

 1. 1. HBTQ i asylprocessen : En kvalitativ dokumentstudie om trovärdighet och tillförlitlighet i HBTQ-asylsökandes domstolsbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Liljeberg; Carola Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; Asylum; Swedish Migration Agency; Swedish Migration Court; Swedish Migrations Supreme Court; Credibility; Reliability; Argumentation analysis; HBTQ; Asyl; Migrationsverket; Migrationsdomstolen; Migrationsöverdomstolen; Trovärdighet; Tillförlitlighet; Argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study was to, through an analyze of court orders, gain a more profound understanding of how the Swedish Migration Courts argue and relate to credibility and reliability in the decision assessment for asylum-seeking LGBTQ people. The court orders used in the study was all rejected by the Swedish Migration Court and appealed to the Swedish Migration Supreme Court. LÄS MER

 2. 2. "Den sexuella läggningen har inte gjorts sannolik" : En kvalitativ undersökning om asylbedömningar av hbtq+ personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Brine; Leonora Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; Heteronormativity; Asylum; Asylum process; Swedish Migration Agency; Swedish Migration Court; Swedish Migrations Supreme Court; Credibility; Reliability.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain a deeper understanding of how Swedish Migration agency and Swedish Migration courts reasoned regarding sexuality, gender identity and persecution within the home country in asylum assessments of LGBTQ+ people through a qualitative analysis of court decisions. Within this study fifteen court decisions have been analysed, all of which judgments relied on grounds of protection against persecution because of sexual orientation or gender identity. LÄS MER

 3. 3. Fruktan och skam - En granskning av migrationsdomstolarnas bedömningar av HBTQI-asylärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Malmquist; [2016]
  Nyckelord :Sexuell läggning; HBTQI; Förföljelse; Trovärdighetsbedömningar; Migrationsrätt; könsidentitet; könsuttryck; EU-rätt; CJEU; Migrationsdomstol; Rättsfallsutredning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Asylrätten i ett EU-medlemsland består av ett samspel mellan nationell, EU-rättslig och internationell politik samt rättskällor. Dessa tre nivåer ger riktlinjer för hur en asylbedömning ska utföras och vad den ska innehålla. Grunden är att en som asylsökande måste anses uppfylla flyktingkriterierna som uppställs i Genèvekonventionen. LÄS MER