Sökning: "Swedish administrative authorities"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden Swedish administrative authorities.

 1. 1. Den nödvändiga, men tidsödande dokumentationen - En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattning om dokumentation och standardisering inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jacob Dahlberg; Daniel Ahlbeck; [2020]
  Nyckelord :Social services; documentation; standardization; standardized assessment instruments; professionalism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the last few decades there has been a steep increase in documentation and administrative procedures in the Swedish public authorities. This development has also affected the social services in which primarily social workers are employed. LÄS MER

 2. 2. Strandskyddsfrågans intressen och konflikter på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fajer Fajersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur lokala och regionala myndigheter agerar och prioriterar bland intressena i strandskyddsfrågan och vilka konflikter den ger upphov till i en landsbygdskommun. Studien fokuserar särskilt på reformen Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och hur Länsstyrelsen i Örebro län och Laxå kommun hanterat den. LÄS MER

 3. 3. Riksintressen för kulturmiljövården – Prövningar i mark- och miljööverdomstolen 2011–2019

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Artéus; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; miljörätt; riksintresse; plan- och bygglagen; miljöbalken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Miljöbalkens hushållningsregler syftar till att ur ett långsiktigt perspektiv säkra tillgången till viktiga mark- och vattenresurser genom ett ändamålsenligt utnyttjande. Företräde ska ges användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. LÄS MER

 4. 4. Jäv utan konsekvenser? : - En komparativrättslig studie mellan svensk och finsk jävsreglering vid offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Rakhimova; Kettlin Jöesaar; [2020]
  Nyckelord :contracting authorities; public purchasing process; tender; contract; the principle of equality; conflict of interest; public procurement; principles of non-discrimination; transparency; principle of equal treatment; Upphandlande myndighet; offentlig upphandling; anbud; kontrakt; avtal; likabehandlingsprincipen; intressekonflikt; jäv; principen om icke-diskriminering; öppenhet;

  Sammanfattning : The study is mainly to reflect on how the two members of the European Union, Sweden and Finland has chosen to implement the directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of the European Union. To limit the study the focus has been to investigate the width of ‘conflict of interest’ as well as the width of ‘contracting authorities’. LÄS MER

 5. 5. Föräldraansvaret vid bedömningen av personlig assistans

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har inte alltid varit en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska åtnjuta samma rättigheter som andra människor. Synen på funktionsnedsättning och funktionshinder har förändrats över tid, från något individrelaterat till en numera miljörelaterad nedsättning. LÄS MER