Sökning: "Swedish banking sector"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Swedish banking sector.

 1. 1. Generation Y and digital banking : How can traditional Swedish retail banks address the needs and behavior of Generation Y in digital banking?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ludvig Wedberg; [2019]
  Nyckelord :Open banking; PSD2; Multisided platforms; Personalization; Customer experience; Customer journey; Generation Y;

  Sammanfattning : The financial sector is transforming as a result of PSD2 and open banking. The traditional retail banks face new competition from FinTechs and BigTechs. 78 percent of Nordic banks are concerned by the threat of disruption and 88 percent think that they need to rethink their business model. LÄS MER

 2. 2. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Intellektuellt kapital : En jämförelse av årsredovisningar mellan svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olof Holm; Alexander Haglund; Jonas Sukhin; [2019]
  Nyckelord :Intellectual capital; content analysis; annual reports; pharmaceutical sector; IT-consultant sector; Bank sector; real estate sector; cross-sectional study; James Guthrie code scheme; Intellektuellt kapital; innehållsanalys; årsredovisning; Läkemedelsbranschen; IT-konsultbranschen; Bankbranschen; Fastighetsbranschen; Tvärsnittsstudie; James Guthrie kodschema;

  Sammanfattning : Paraplybegreppet intellectual capital (IC) innefattar alla former av tillgångar som saknar fysisk substans och som utgör skillnaden mellan ett företags redovisade värde och deras marknadsvärde. Två noterade företag med identiska tillgångar på balansräkningen kan alltså värderas till helt olika priser. LÄS MER

 4. 4. Debt Funds : Alternative Financing on the Swedish Real Estate Market

  Kandidat-uppsats, KTH/Bank och finans; KTH/Bank och finans

  Författare :Victor Holmen; Linus Svensson; [2019]
  Nyckelord :Debt funds; Real Estate; Alternative financing options; Swedish Real Estate Market; Skuldfonder; Fastigheter; Alternativa Finansieringslösningar; Svenska Fastighetsmarknaden;

  Sammanfattning : Banks have become increasingly restrictive in their lending towards real estate, a development that is expected to continue due to further regulations, such as the Basel framework, and the emergence of new alternative financing options. As described by interview respondents, companies have shown an increased preference for a mix of capital sources following the financial crisis of 2008, which has led to an increase in demand on the capital and alternative markets. LÄS MER

 5. 5. Är det traditionella sättet att bedriva bankverkamhet förbi? : En kvalitativ studie om hur digitaliseringen har förändrat svenska bankers affärsmodeller

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Mårtensson; Claudia Üre; [2019]
  Nyckelord :business models; business model canvas; digitalization; driving forces; Swedish banking sector; big banks; niche banks; affärsmodeller; business model canvas; digitalisering; drivkrafter; svenska banksektorn; storbanker; nischbanker;

  Sammanfattning : Den pågående digitaliseringen kan ses som en av de mest väsentliga omvandlingarna av det moderna samhället, vilket har påverkat stora delar av näringslivet och människors vardag. Digitaliseringen har bidragit till omfattande förändringar i hur organisationer bedriver sin verksamhet och en av de främsta utmaningarna anses vara relaterade till utformningen av affärsmodeller. LÄS MER