Sökning: "Swedish health care"

Visar resultat 1 - 5 av 1011 uppsatser innehållade orden Swedish health care.

 1. 1. VÅRDPERSONALENS ERFARENHETER AV ATT HA FÖRORSAKAT EN VÅRDSKADA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexsandra Benfield; Henrik Lundius; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Second victim; Sjuksköterskor; Sjukvårdspersonal; Säker vård; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 100 000 svenska patienter av vårdskador. Bakom varje vårdskada står minst en vårdpersonal som gjort ett misstag eller en felbedömning. Världen över beskrivs liknande situationer där den som förorsakat en vårdskada också beskrivs som ett “offer”, ett så kallat “second victim”. LÄS MER

 2. 2. Patienters uppfattningar om ronder vid sängkanten : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Nordbäck Lee; Laura Lehmuskoski; [2020]
  Nyckelord :Bedside-rounds; patient-centered care; patient-perspective; interprofessional teamwork; Rond; patientnära; personcentrerad vård; patientperspektiv; interprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är ett koncept som myntades i vårdlitteraturen under 1960-talet. Detta är en betydande faktor i en av sjuksköterskans kärnkompetenser: personcentrerad vård. Ett arbetssätt som inom aktuell forskning har argumenteras eventuellt kunna främja detta är ronder vid sängkanten. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av delaktighet vid cancervård - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tove Bang; Amelie Malmgren; [2020]
  Nyckelord :cancer care; next of kin; participation; perception; perspective;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer drabbar årligen mer än 50 000 familjer och när en person insjuknar drabbas alla runtomkring. Cancervård är en stor del av svensk sjukvård och har flera aktörer som patienter, närstående och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 4. 4. Genus i mötet med sjuksköterskan- : spelar patientens genustillhörighet någon roll?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Miranda Roos; Tilda Andrews; [2020]
  Nyckelord :Health care; Sex; Perspective; Norms; Stereotypes; Hälso-och sjukvården; Kön; Perspektiv; Normer; Stereotyper;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Hälso- och sjukvården har sjuksköterskan ett lagstadgat ansvar för att en jämställd vård ska bedrivas. Den ska vara av god kvalitet och av respekt för patienten oavsett kön. Den idag tillgängliga forskningen påvisar att det kan finnas en skillnad om du är en kvinnlig eller manlig patient i mötet med sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness som metod vid arbetsrelaterad stress hos hälso- och sjukvårdspersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jolyana Benjamin Benjamin; Rebecca Munther; [2020]
  Nyckelord :a literature review; health professionals; mindfulness; work-related stress; arbetsrelaterad stress; en litteraturöversikt; hälso- och sjukvårdspersonal; mindfulness;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal har ett yrke med hög arbetsbelastning som riskerar att leda till arbetsrelaterad stress som i sin tur kan leda till att patientvården påverkas. Det resulterar även i hög sjukfrånvaro, extra ekonomiska utgifter och hög personalomsättning. LÄS MER