Sökning: "Swedish philosophy"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden Swedish philosophy.

 1. 1. Blockchain organizations - Decentralized autonomous organizations and the law

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Langwagen Elfström; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Are we bound by any national rules when we act in an organization that only exists in the digital sphere? Could we see the digital sphere as something disconnected from the physical world, and thus exempted from national laws? And how are individuals affected when the digital phenomena have to act in the physical world? Virtual phenomena, such as blockchain technology and various decentralized applications, forces us to consider law from a different perspective. This thesis discusses national laws and general principles of law in the digital world, from the view of a decentralized autonomous organization on a blockchain. LÄS MER

 2. 2. Traditioner och gränsdragning. Två perspektiv på filosofi i Sverige under senare hälften av 1900-talet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktor Ahnfelt; [2018-07-05]
  Nyckelord :Hans Ruin; Anders Wedberg; analytical philosophy; continental philosophy; Swedish philosophy; history of philosophy; Boundary-work; credibility; historicity; philosophy of logic;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the philosophical developments in Swedish philosophy during the latter half of the twentieth century as a tension between what can be called an analytical and a continental philosophy. To do this I analyze the works of two prominent professors of philosophy. LÄS MER

 3. 3. Lean i lantbruksföretag : hur arbetar lantbrukare med lean?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Richard Eriksson; [2018]
  Nyckelord :lean; implementering; lantbruk; lantbrukare; lantbruksföretag;

  Sammanfattning : Lean är en företagsfilosofi som härstammar från Toyota och deras Toyota Production System (TPS) som grundades efter andra världskriget. Lean har utvecklats genom åren och det har gjort att begreppet blivit diffust och svårt att beskriva, men kan i korthet sägas gå ut på att minimera slöserier i produktionsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer kan förklara att svenska noterade SME:s frivilligt hållbarhetsrapporterar? : -En kvantitativ studie om förklarande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Gustafsson; Herta Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; voluntary disclosure; determinants; GRI and UN:s Global Compact; Hållbarhetsrapportering; frivillig information; förklarande faktorer; GRI; FN:s Global Compact;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som kan förklara att svenska noterade SME frivilligt hållbarhetsrapporterar.   Metod: Den här studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi och tillämpar en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Johansson; Sara Elmenzel; [2018]
  Nyckelord :Abuse; communication; custodial care; patient security; violent patients; Kommunikation; lidande; tvångsvård; våld; våldsamma patienter; övergrepp;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. LÄS MER