Sökning: "Swedish primary school"

Visar resultat 1 - 5 av 438 uppsatser innehållade orden Swedish primary school.

 1. 1. Machine Learning- An Educational Revolution? A Scenario Analysis of the Future Role of Machine Learning in the Public Primary School in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Emanuelsson; Louise von Braun; [2019-07-09]
  Nyckelord :Scenario Planning; Machine Learning; Public Primary Education; Trends; Uncertainties;

  Sammanfattning : The Swedish students’ results have gradually decreased in international comparisons, wherefore the educational industry is experiencing an augmenting pressure for change. Simultaneously, the demand and supply of tools based on the Machine Learning (ML) technology is beginning to augment within the educational sector. LÄS MER

 2. 2. Using Students’ Interests and Experiences in English Teaching : A Study of Teachers’ Approaches and Attitudes to the Choice of Content in English Language Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Emelie Jensen Strandberg; [2019]
  Nyckelord :English; experiences; interests; second language learning; primary school.;

  Sammanfattning : This study examines teachers’ approaches and attitudes towards their choice of content in English language teaching and learning. The study identifies if, and in what amount, teachers use students’ interests and experiences in English language learning. LÄS MER

 3. 3. Klassrummens aktörer : Om att arbeta som grundskollärare i 2010-talets Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Michelle Jismyr; [2019]
  Nyckelord :Teachers; Swedish primary school; status; municipalization; profession; Lärare; svensk grundskola; status; kommunalisering; profession;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur det är att arbeta som grundskollärare i 2010-talets Sverige. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med sex stycken informanter. Under intervjuerna framträdde fyra teman centrala för läraryrket – ansvar, respekt, fostran och status. LÄS MER

 4. 4. Lust till att läsa : Att väcka barns läsmotivation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :My Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Reading; Children; School education; Books; Students; Interest; Reading for pleasure; Motivation; Läsning; Läseböcker; Utbildning; Böcker; Elever; Intresse; Nöjesläsning;

  Sammanfattning : This paper presents how the students’ motivation for reading pleasure is caught in school. It is also about how the teachers choose which kind of reading materials they use in the education to give the students the best possible conditions for a lifelong reading pleasure. LÄS MER

 5. 5. Elevrelaterat våld mot lärare i relation till skolklimatet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Donny Forsberg; Joakim Fredriksson; Oscar Svärdström; [2019]
  Nyckelord :student-related violence; victimization; primary school teacher; direct violence; indirect violence; multiple victimization; school climate; elevrelaterat våld; utsatthet; grundskolelärare; direkt våld; indirekt våld; multipel utsatthet; skolklimat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att via en kvantitativ webbenkät i ett bekvämlighetsurval av svenska lärare, undersöka förekomst av elevrelaterat direkt våld och indirekt våld mot lärare samt i vilken utsträckning olika aspekter av skolklimatet som kan förklara lärarens upplevelser av direkt våld och indirekt våld. Urvalet bestod utav 143 svenska grundskolelärare (25 män och 117 kvinnor samt en som ej angav kön) i åldrarna 20-65 (M = 40,44, SD = 11,17). LÄS MER