Sökning: "Sylwia Wieczorek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sylwia Wieczorek.

  1. 1. Mål med modersmål. En undersökning om elevers, deras föräldrars och skolpersonalens uppfattning om modersmålets betydelse för måluppfyllelse i grundskolan

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Sylwia Wieczorek; [2010-03-11]
    Nyckelord :modersmål; språk; språkinlärning; språksvårigheter; nyanlända elever; flerspråkighet; betydelse;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka modersmålets betydelse för måluppfyllelse hos polsktalande nyanlända elever i grundskolan. Ett mål är att undersöka ifall det finns skillnader hos de barn som fick studiehandledning på sitt modersmål och de som inte har fått den. LÄS MER