Sökning: "Symptom assessment tools"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Symptom assessment tools.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument i palliativ vård.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Andersson; Martin Younan; Camilla Bogren; [2020]
  Nyckelord :Home healthcare; pain; pain assessment; pain assessment instrument; palliative care; Hemsjukvård; palliativ vård; smärta; smärtbedömning; smärtskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett vanligt förekommande symtom i palliativ vård. Distriktssköterskan har en betydelsefull roll i denna vård att utföra adekvata smärtskattningar med validerade instrument för att främja för en god vård. LÄS MER

 2. 2. "En utmaning, spännande och väldigt viktigt" : sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med ångest inom specialiserad palliativ vård - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Bernadetta Swierszcz; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; Palliative care; Experience; Nurse; Patient; Ångest; Palliativ vård; Erfarenhet; Sjuksköterska; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ångest är ett vanligt förekommande symtom hos döende patienter, som ofta är underdiagnostiserat och därav också underbehandlat. Ångest är ett flerdimensionellt fenomen och kan ha flera bakomliggande orsaker. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors perspektiv på att använda symtomskattningsinstrument vid allmän och specialiserad palliativ vård : en intervjustudie med fokusgrupper

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Anjou; Emeli Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Symptom assessment tools; Palliative care; Nurses’ perspective; Focus group interviews; Symtomskattningsinstrument; Palliativ vård; Sjuksköterskors perspektiv; Fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid palliativ vård är ett av de grundläggande målen att identifiera och lindra smärta och andra besvärande symtom. Studier har visat att patient och vårdpersonal skattar patientens symtom olika, vilket visar på vikten av att genom systematisk symtomskattning få kännedom om patientens symtom. LÄS MER

 4. 4. Arbete med smärtbedömning i sent palliativt skede : - ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelié Fager; Anneli Estun; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: God symtomlindring anges tillsammans med främjande av välbefinnande som den viktigaste uppgiften för sjuksköterskor vid vård av patienter i sent palliativt skede. Smärta är ett av de vanligaste symtomen vid livets slut och smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet anges som en av de nationella kvalitetsindikatorerna för god palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av ett mindfulnessprogram och dess inverkan på symtom hos patienter med cancerdiagnos i ett palliativt  skede

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Bergmark Kudan; Petra Edlund; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; Mindfulness; Cancer; Experience; Symptoms; Palliativ vård; Mindfulness; Cancersjukdom; Upplevelse; Symtom.;

  Sammanfattning : Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem. De fyra ledorden för palliativ vård är helhet, närhet, kunskap och empati. LÄS MER