Sökning: "Symtomskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Symtomskattning.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att använda symtomskattningsinstrument inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mia Grillfors Mård; Zara Höök; [2019]
  Nyckelord :IPOS; Palliativ vård; Sjuksköterska; Symtomskattning; Symtomskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till förbättrad livskvalitet för den som drabbats av livshotande och obotbar sjukdom. Det palliativa vårdens förhållningssätt bygger på att förebygga och lindra symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling. LÄS MER

 2. 2. Illamående vid Palliativ Vård : En Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tobias Eriksson; Zackarias Landberg; [2019]
  Nyckelord :Literature Review; Nausea; Nurse; Palliative care; Symptom management; Illamående; Litteraturöversikt; Palliativ vård; Sjuksköterska; Symtomkontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Symtomkontroll är en viktig del i den palliativa vården. Sjuksköterskan har en central roll i denna vård. Fokus inom tidigare forskning har legat på smärthantering och därför gjordes denna litteraturöversikt som belyser vikten av hantering av illamående i palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors perspektiv på att använda symtomskattningsinstrument vid allmän och specialiserad palliativ vård : en intervjustudie med fokusgrupper

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Anjou; Emeli Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Symptom assessment tools; Palliative care; Nurses’ perspective; Focus group interviews; Symtomskattningsinstrument; Palliativ vård; Sjuksköterskors perspektiv; Fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid palliativ vård är ett av de grundläggande målen att identifiera och lindra smärta och andra besvärande symtom. Studier har visat att patient och vårdpersonal skattar patientens symtom olika, vilket visar på vikten av att genom systematisk symtomskattning få kännedom om patientens symtom. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors användning av symtomskattningsinstrument i palliativ vård. : En enkätstudie inom kommunal hemsjukvård.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Sjöberg; Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :Palliativ vård; livskvalitet; sjuksköterska; symtomskattning.;

  Sammanfattning : Titel: Sjuksköterskors användning av symtomskattningsskalor i palliativ vård. En enkätstudie inom kommunal hemsjukvård. Bakgrund: När en sjukdom inte längre är botbar inriktas vården till palliativ vård, där den i slutfasen övergår till vård i livets slutskede. Vården inriktas på att lindra lidande och främja livskvalitét. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors utbildningsbehov för symtomhantering vid palliativ vård inom särskilt boende : en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Utbildningsbehov; Symtomlindring; Palliativ vård; Särskilt boende;

  Sammanfattning : Patienter i livets slutskede är beroende av att sjuksköterskor har de kunskaper i palliativ vård som behövs för att kunna möta den döendes olika behov av symtomlindring. Systematisk utveckling och kvalitetssäkring av den palliativa vården ska ingå vid enheter som vårdar patienter i palliativt skede. LÄS MER