Sökning: "Synnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet Synnedsättning.

 1. 1. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Willart; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Sammanfattning : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. LÄS MER

 2. 2. Digital tillgänglighet för synnedsatta : En undersökning kring brister och avsaknad avtillgänglighet på e-handelssidor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Fanny Johansson; Dennis Häggblom; [2023]
  Nyckelord :Digital tillgänglighet; synnedsättning; tillgänglighet; digitalisering; e-handel; webbsidor.;

  Sammanfattning : I en värld som ständigt digitaliseras krävs åtgärder för att alla människor ska kunna känna siginkluderade. Vid bristande digital tillgänglighet exkluderas en stor del av de potentiellaanvändarna av en webbsida, bland annat personer som lever med synnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om välbefinnande och lärande i ett empowermentbaserat fysiskt aktivitetsprogram för personer med åldersrelaterad makuladegeneration

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Hacksell; Lisa Bäfver; [2022]
  Nyckelord :välbefinnande; åldersrelaterad makuladegeneration; lärande; äldre;

  Sammanfattning : Med åldern ökar risken för åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), som är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos äldre. Individer med AMD är mindre benägna att delta i sociala och fysiska aktiviteter, vilket innebär att risken för psykisk ohälsa ökar och att de kan gå miste om lärande i sociala sammanhang. LÄS MER

 4. 4. 1177 med digitala hjälpmedel för syn-nedsättningar : Hur väl förberedd är 1177 för användare med digitala hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Victor Lyttbacka Kling; Emma Lindström; [2022]
  Nyckelord :1177; digital availability; digital aids; visual impairment; screen reader; 1177; digital tillgänglighet; digitala hjälpmedel; synnedsättning; skärmläsare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentliga tjänster som 1177 har via ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” krav på att de ska vara tillgängliga for alla i Sverige oavsett funktionsvariationer. Men hur bra fungerar en tjänst som 1177 for en målgrupp med grövre synnedsättningar och behov att använda digitala verktyg för att använda 1177? Det här arbetet vill undersöka det med de har två fragorna: Vilka synpunkter har de med synnedsättning om 1177? och Hur är deras upplevelser jämfört med de krav från “Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” som ställs på 1177? via en fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet i offentliga rum : Med fokus på hur kommuner i Sverige arbetar med tillgänglighet i offentliga rum för personer med funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Malin Ekman; Caroline Andersson; [2022]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användbarhet; fysisk planering; offentliga rum; social hållbarhet; inkludering; socio-spatial exkludering; funktionsvariation; orienterbarhet; synnedsättning; nedsatt rörelseförmåga; fysiska hinder;

  Sammanfattning : I dagens samhälle utgör offentliga platser en viktig roll för den sociala samvaron i staden. Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla, vilket är något som anses vara en självklarhet och som tas för givet. LÄS MER