Sökning: "Syntaktisk nivå"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Syntaktisk nivå.

 1. 1. Joint attention and language acquisition : A longitudinal study of joint attention in parent-child interaction

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Freya Eriksson; [2019]
  Nyckelord :joint attention; language acquisition; parent-child interaction; vocabulary development; syntactic development; joint attention; språkutveckling; förälder-barninteraktion; ordförrådsutveckling; syntaxutveckling;

  Sammanfattning : Joint attention (JA) is the ability to coordinate attention between a conversation partner and an outside object, while being aware of the other’s attention. This study investigates JA in 14 parent-child dyads at the ages 0;9, 1;0, 1;3, 1;6, 1;9 and 2;0, and aims to examine how the initiation of JA develops with age, as well as the relationship between JA and later vocabulary size and syntactic level. LÄS MER

 2. 2. Processbarhet och SFI : En jämförande studie av nationella prov på SFI D-nivå enligt processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Samir Jadari; [2018]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; sfi D; nationella prov; inlärningsnivåer; syntax; morfologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att analysera några texter skrivna av vuxna inlärare på kurs D på SFI och betygsatta med E respektive A utifrån processbarhetsteorin och beskriva på vilken nivå enligt teorin dessa inlärare befinner sig på samt jämföra målgrupperna vad gäller morfologin och syntaxen. Jag har analyserat 20 elevtexter, 10 betygsatta med E och 10 med A och sammanställt resultaten i fyra tabeller uppdelade i två – morfologi och syntax. LÄS MER

 3. 3. Är alla inkluderade? : En analys av förslag till Svenska kyrkans kyrkohandbok från 2016 ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Gina Poroli; [2017]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; kyrkohandboksförslag; andraspråkstalare; inkludering;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras de 17 inledningsord som presenteras i Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016 (2016). Uppsatsens syfte är att undersöka om dessa inledningsord är lätta att förstå för en andraspråkstalare. LÄS MER

 4. 4. ALFABETETS TRÅNGA DÖRRAR. En syntaktiskt inriktad analys av tid och rum i Adunis’ dikt al-waqt.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tord Ranheim Sveen; [2015-10-29]
  Nyckelord :arabiska; Adunis; al-­‐waqt; syntaktisk analys; poetry of time; poetry of place;

  Sammanfattning : Utvecklingen av Adunis poesi har beskrivits som en förflyttning från “thepoetry of time” till “the poetry of place”. I denna uppsats applicerasanalysbegrepp från övergripande lingvistik och arabistik på Adunis dikt”al-waqt” från 1985 för att undersöka förhållandet mellan syntax ochtids-och rumsgestaltning. LÄS MER

 5. 5. Processbarhet i ett läromedel : Why don’t learners learn what teachers teach?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Lundström; [2014]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteori; morfologisk utveckling; syntaktisk utveckling;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker processbarhetsprogressionen i ett läromedel i svenska för nybör­jare. Analysen tar sin utgångspunkt i den processbarhetshierarki som utarbetats av Pienemann & Håkansson (1999:404). LÄS MER