Sökning: "Systematic philosophy"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Systematic philosophy.

 1. 1. Anden, Luther och feminism. En studie i pneumatologi utifrån Svenska kyrkans bekännelse och en feministisk kritik.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Theresia Schavon Båvenby; [2019]
  Nyckelord :Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the theological discussion of how a critical and constructive pneumatology could be seen in the context of the Church of Sweden today. To achieve this purpose, I analyze a Lutheran view of the Holy Spirit in the confession of the Church of Sweden and a feminist criticism. LÄS MER

 2. 2. Det åttonde slöseriet : Tillvarata medarbetarnas kompetens i det systematiska förbättringsarbetet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Thomasson; Stephanie Tu; [2019]
  Nyckelord :Åttonde slöseriet; ständiga förbättringar; motivation; delaktighet; engagemang och kommunikation;

  Sammanfattning : Alla företag arbetar ständigt med att bli mer konkurrenskraftiga, inte minst gäller dettillverkande företag. För att vara i framkant gäller det att företag ständigt utmanar sig självagenom att identifiera och implementera nya förbättringar. LÄS MER

 3. 3. Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Johansson; Sara Elmenzel; [2018]
  Nyckelord :Abuse; communication; custodial care; patient security; violent patients; Kommunikation; lidande; tvångsvård; våld; våldsamma patienter; övergrepp;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. LÄS MER

 4. 4. Optimering av robotcell

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Omar Ali Sabah; Arto Pääkkönen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på växellådsmonteringen på Scania i Södertälje. På en monteringslina där växellådsmontering sker arbetar idag en robot med att åtdra skruvar för att foga samman retarder på växellådor. LÄS MER

 5. 5. Vad innebär det att förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund? : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser och reflektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Andrea Vega Piñones; [2018]
  Nyckelord :research-based approach; scientific basis; evidence; knowledge; systematic quality work; collegial learning; lifelong learning;

  Sammanfattning : Introduction: What is meant by the need for education to rest on a scientific basis? According to Skolverket is at the heart of successful school development in education on scientific basis and proven experience. Theoretical starting points: In this section I will highlight the theoretical concepts that include in the work on the scientific basis. LÄS MER