Sökning: "Systematic work environment management"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Systematic work environment management.

 1. 1. Becoming Agile - The Application of Agile Project Methods in the Management Consulting Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Norstedt; Hilda Karlsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Agile; Agile Project Methods; Agile Project Management; Project Management; Application; Management Consulting Industry;

  Sammanfattning : Background & Purpose: With continuous changes occurring in the business environment new project methods have emerged to accommodate the new needs. This has resulted in that the traditional ways to manage projects have become rigid which has given rise to the new concept of agile. LÄS MER

 2. 2. Rektorn och det pedagogiska ledarskapet – åländska rektorers föreställningar om sina praktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Holm; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Pedagocical Leadership; Social Constructivism; Cognitive Maps; Primary School; Principal; School Development; Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap; Socialkonstruktivism; Föreställningskarta; Grundskola; Rektor; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. LÄS MER

 3. 3. Webbaserat informationssystem för rapportering och analys av arbetsmiljöärenden : En studie ur systemperspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Ingrid Veiret; [2019]
  Nyckelord :Reporting system; incident handling; IA-system; Analysis method; Systematic work environment management; manufacturing industry; HTO; Rapporteringssystem; incidenthantering; IA-systemet; analysmetod; systematiskt arbetsmiljöarbete; tillverkningsindustrin; MTO;

  Sammanfattning : Forskning visar att traditionella rotorsaksanalyser har begränsningar när det gäller att utreda händelser i komplexa system. För de komplexa system som utgör dagens moderna arbetsliv krävs att analyser sker på en övergripande systemnivå, organisationsnivå, där till exempel tekniska, organisatoriska och sociala faktorer som påverkar arbetssystemet beaktas. LÄS MER

 4. 4. Uppföljningshantering av åtgärder : med support av TIA-systemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Amanda Jansson Stark; [2019]
  Nyckelord :Deviation management systems; indicators; targets; The TIA system; follow-up; Avvikelsehanteringssystem; indikatorer; mål; TIA-systemet; uppföljning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att skapa en handlingsplan för uppföljning av åtgärder i händelse av olycksfall, tillbud och observationer i avvikelsehanteringssystem (TIA-systemet)på en enhet på Scania i Södertälje. Frågeställningarnaär(1) Vad ska följas upp, (2) När kan uppföljning ske och (3) Hur kan uppföljning ske. LÄS MER

 5. 5. Evaluation and recommendations for an improved sustainability management in infrastructure projects at ÅF

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johanna Wersäll; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure project; project management; sustainability; sustainable development; key factors; railway; Infrastrukturprojekt; projektledning; hållbarhet; hållbar utveckling; nyckelfaktorer; järnväg;

  Sammanfattning : The infrastructure sector is essential for the social development in relation to for example urbanisation, but the infrastructure sector also has a negative impact on the environment. Infrastructure projects are part of the UN SDG and is an important factor regarding sustainable development. LÄS MER