Sökning: "Systematisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Systematisk filosofi.

 1. 1. Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vanja Brown; Sofia Thorn Ekberg; [2019-03-22]
  Nyckelord :Play; material; individual;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ett urval av den kritik som montessoripedagogiken mött genom tiderna. Uppsatsen består av två delar. Dels en översikt av kritik som riktats mot montessoripedagogiken och Montessoris egna tankar. Därefter följer en systematisk litteraturstudie vars sökord baserades på kritiken. LÄS MER

 2. 2. VAD MENAR VEM MED EVIDENSBASERING AV HÄLSOFRÄMJANDE VÅRDMILJÖ? En diskussion om viktiga variationer i systematiska översikter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maria Norberg Sjösvärd; [2016-09-22]
  Nyckelord :Systematisk översikt; hälsofrämjande vårdmiljö; evidensbasering; variationer hos systematiska översikter;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för en av grundbultarna inom evidensrörelsen, nämligen systematiska översikter, utifrån en hypotes om att det finns viktiga variationer. Mer specifikt har ett huvudsyfte med uppsatsen varit att påvisa hur två översikter inom ett och samma område, nämligen hälsofrämjande vårdmiljö, inom samma tidsperiod skiljer sig åt vetenskapsteoretiskt och vilken betydelse dessa skillnader kan få (får). LÄS MER

 3. 3. Läkemedelsassisterad behandling vid heroinberoende : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Gothred; Lina Gullstrand; [2016]
  Nyckelord :Heroin Addiction; Maintenance Treatment; Person-centered Care; Psychosocial Interventions; Heroinberoende; läkemedelsassisterad behandling; personcentrerad omvårdnad; psykosociala interventioner;

  Sammanfattning : Heroinberoende har en hög dödlighet och innebär stora kostnader för samhället, och den mest förekommande och effektiva behandlingen är läkemedelsassisterad behandling (LAB). Studiens syfte var att studera LAB vid heroinberoende ur ett omvårdnadsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Den bortglömda vårddimensionen? Om andliga behov i livets slut.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Lax; Sabina Zupanc; [2010-05-10]
  Nyckelord :spiritual care; spiritual needs; palliative care; spiritual nursing; spirituality; existential; palliative; end of life;

  Sammanfattning : Inom palliativ vård är existentiella frågeställningar och andlighet viktiga delar för att uppnå en holistisk vård. Det har dock visat sig att sjuksköterskor har bristandekunskap om och svårigheter att bemöta patienters andliga behov. Eriksson och Watsonär två omvårdnadsteoretiker som belyser den andliga dimensionen av omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av den palliativa vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linn Nökleby; Veronica Röding; [2008]
  Nyckelord :Coping; litteraturstudie; palliativ vård; sjuksköterskans roll; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Abstrakt Den palliativa vården har utvecklats under de senaste åren och hospicerörelsen med dess filosofi har vuxit sig stark i Sverige. Sjuksköterskan har en stor roll inom denna vårdform vilket innebär en aktiv helhetsvård av den sjuke patienten och dess familj. LÄS MER