Sökning: "Systemisk-funktionell lingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Systemisk-funktionell lingvistik.

 1. 1. Genrepedagogikens betydelse för undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michaela Winther; [2020]
  Nyckelord :Cirkelmodellen; Explicit undervisning; Genrebaserad undervisning; Genrepedagogik; Språk- och kunskapsutveckling; Systemisk-funktionell lingvistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Nielsen; Tora Ahnlund; [2020]
  Nyckelord :begreppsförståelse; historieundervisning; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande arbetssätt; systemisk-funktionell lingvistik; ämneskunskaper; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskningen hittills har kommit fram till om språkutvecklande arbetssätt i allmänhet och inom historieämnet i synnerhet. Genom att söka i olika databaser har vi hittat relevant forskning i form av doktors-och licentiatavhandlingar samt refereegranskade vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 3. 3. »Jetzt muss jeder Patriot aktiv werden!« : Diskurslinguistische Analyse der strategischen politischen Kommunikation der Identitären Bewegung Österreich

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Jesse Juopperi; [2019]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Systemic-Functional Linguistics; Multimodality; Strategic Political Communication; New Right; Identitarian Movement; Diskursanalyse; systemisch-funktionale Linguistik; Multimodalität; strategische politische Kommunikation; Neue Rechte; Identitäre Bewegung; diskursanalys; systemisk-funktionell lingvistik; multimodalitet; strategisk politisk kommunikation; nya högern; identitära rörelsen;

  Sammanfattning : This study aims to describe the strategic political communication of the Identitarian Movement in Austria (in German known as Identitäre Bewegung Österreich) and concentrates on identifying means of persuasive language on the homepage of the movement, which is known to be nationalistic and critical towards migration. The study is based on a corpus containing a selection of blog entries, as well as a sample of images published on the homepage, and is carried out using a qualitative method combining discourse linguistics, systemic-functional linguistics and multimodal theory. LÄS MER

 4. 4. Stödord som en metod för läs- och skrivutveckling : En studie om hur stödord används som ett hjälpmedel i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Nina Hansson; Pernilla Bassmann; [2019]
  Nyckelord :Key words; grade 3; text content; subject text; student texts; SFL; ideational function; textual function; Stödord; årskurs 3; textinnehåll; källtexter; elevtexter; SFL; ideationell metafunktion; textuell metafunktion;

  Sammanfattning : Studien har som mål att undersöka om stödord är en fungerande metod för att välja ut relevant information ur en faktatext i två klasser i årskurs 3. 31 elever deltar i studien. Eleverna väljer stödord ur en text de läser och skriver sedan en egenproducerad text med utgångspunkt i källtexten. LÄS MER

 5. 5. Ett dubbelsidigt mynt – IKEA:s identitet internt och externt : en ideationell studie om IKEA:s betydelseskapande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Emma Vågerö; [2019]
  Nyckelord :Linguistics; ideational metafunction; ideational analysis; systemic functional grammar; identity; IKEA; internal; external; vision; fundamental values; values; advertising; ideal reader; communication; Lingvistik; språkvetenskap; ideationell metafunktion; ideationell analys; systemisk-funktionell grammatik; identitet; IKEA; internt; externt; värdegrund; vision; reklam; modelläsaren; kommunikation;

  Sammanfattning : This study aims to examine how meaning and value is created in IKEA’s internal and external means of communication. I want to see if the values expressed in the internal and external communication tangent. I will additionally inspect how IKEA present themselves depending on whether the recipients are internal coworkers or external customers. LÄS MER