Sökning: "Tätort"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet Tätort.

 1. 1. Barns tillgänglighet till lekplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Agnes Bergqvist; Emma Eriksson; [2021-06-23]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Barn; Lekplats; Självständig rörelse;

  Sammanfattning : The essay studies children's accessibility to playgrounds in the Halmstad urban area. The purpose was to illustrate children's equal accessibility to playgrounds, based on the playground's location in Halmstad and the barriers that affect children's accessibility. Accessibility was also studied in relation to children's dwelling. LÄS MER

 2. 2. Framtiden som aldrig kom : En analys av 1960-talets generalplanering i Viskafors

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Filip Örn; [2021]
  Nyckelord :Planeringshistoria; Viskafors; Generalplan; Översiktsplanering; 1960-talet.;

  Sammanfattning : Viskafors är en tätort söder om Borås som länge har varit ekonomiskt dominerat av textilindustrin, men under 1970-talet drabbades orten hårt av den ekonomiska strukturomvandlingen från industri till tjänstesektor. Uppsatsen undersöker och analyserar framtidsvisioner och planering i Viskafors genom en innehållsanalys av Viskafors generalplan från 1967. LÄS MER

 3. 3. Huvudcykelstråk inom tätort : En omprioritering mellan tillgängligt utrymme och olika färdmedel i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :David Pessa; [2021]
  Nyckelord :Cykeltrafik; infrastruktur; trafikplanering; vinterväghållning;

  Sammanfattning : För att inom tätorter uppnå ett hållbart transportsystem behöver hållbara färdmedel så som cykeltrafik prioriteras under planeringsskedet. Förhållningssättet för hur markanvändning och disponering av tillgängligt utrymme i gaturummet sker, behöver förändras till förmån för bland annat cykeltrafik. LÄS MER

 4. 4. Kost- och livsmedelsval vid tyreoideasjukdom : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Marta Gran; Marcus Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Tyreoidea; sköldkörtel; sköldkörtelssjukdom; kost; livsmedelsval; diet; matvanor; informationskällor; enkätstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Tyreoideasjukdomar räknas idag som folksjukdom i Sverige. Behandlingsalternativen är begränsade och ofta kvarstår symptom trots påbörjad läkemedelsbehandling. Forskningen inom området är begränsad, vilket medför att ingen kosthållning kan rekommenderas som kompletterande behandling vid tillståndet. LÄS MER

 5. 5. Hållbara skolmåltider : En enkätstudie om hur Sveriges kommuner arbetar med inköp och servering av hållbara livsmedel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Sofia Karlsson Göransson; Johanna Sandström; [2021]
  Nyckelord :Kvantitativ studie; Sverige; Kommuner; Skolmat; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Cirka 20–30% av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från livsmedelssektorn. I dagsläget serveras två miljoner måltider inom skola och förskola dagligen. Det finns stora möjligheter att reducera växthusgasutsläppen med hjälp av hållbara skolmåltider. LÄS MER