Sökning: "TAKK på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden TAKK på förskolan.

 1. 1. Förskolebarns möjligheter att utveckla sina språk : Några förskolepedagogers syn på arbetet med flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Elise Torp Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Language development; native language; preschool children; Swedish preschool; Förskolebarn; modersmål; språkutveckling; svensk förskola.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about how employees in Swedish preschools work to ensure that children with native languages other thanSwedish are given the opportunity to develop in both the Swedish language and in their native language. The study also looked at the opportunities andchallenges educators saw in this work. LÄS MER

 2. 2. Pedagogernas arbetssätt med flerspråkiga barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Albana Hasani; [2021]
  Nyckelord :närvarande pedagoger; flerspråkighet; barns språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning Sverige är ett mångkulturellt land, här talas olika språk därför är det viktigt att som pedagog möta icke svensktalande barn på ett bra sätt, redan i förskolan. Det är viktigt att barnen känner sig delaktiga i barngruppen och att de blir förstådda. LÄS MER

 3. 3. Mångkulturalitet i förskolan : en studie med fokus på förskollärarnas arbetssätt med mångkulturalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rondik Amedi; Shahed Shaker; [2021]
  Nyckelord :Multikulturalitet; förskola; förskollärare; barn; interkulturell pedagogik; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få djupare förståelse för förskollärarnas arbetssätt med mångkulturalitet på olika förskolor och på vilka sätt förskollärare gör barn med utländsk bakgrund delaktiga i aktiviteter på förskolan. I studien har en kvalitativ ansats tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på två olika förskolor, där en av förskolorna är interkulturellt förskola medan den andra förskola består av en minoritet av barn med utländsk bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Yngre barns rättigheter i förskolans praktik : En kvalitativ studie om 1-3 åringars rättigheter i planerade aktiviteter på förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Eline Stamneströ; Elin Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Barns rättigheter; FN:s barnkonvention; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur 1-3 åringars rättigheter utifrån artikel 2,3 och 13 i barnkonventionen syntes i planerade aktiviteter på förskolan. Följande frågeställningar användes för att besvara studiens syfte: Hur hävdar 1-3 åringar sina rättigheter som utgår från barnkonventionen? Hur interagerar förskollärarna med barnen och på vilka sätt informeras barnen, om, sina rättigheter som utgår från barnkonventionen? Hur diskuterar arbetslaget barnkonventionen?Metoden som användes i studien var öppna observationer som genomfördes på tre olika avdelningar på två olika förskolor samt att det utfördes informella samtal. LÄS MER

 5. 5. TAKK som redskap för delaktighet : - En kvalitativ intervjustudie om förskollärares reflektioner om hur användandet av TAKK kan bidra till barns delaktighet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Madelene Henrysson; Maria Hult; [2021]
  Nyckelord :TAKK; delaktighet; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka verksamma förskollärares reflektioner om hur Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) kan användas som ett verktyg för alla barns delaktighet i svensk förskola. Studiens frågeställningar berör förskollärares användande av TAKK, deras upplevelser av huruvida TAKK kan främja barns delaktighet och vilka pedagogiska konsekvenser de ser att arbetet med TAKK ger. LÄS MER