Sökning: "TCDD"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet TCDD.

 1. 1. Nya metoder för att detektera AhR-aktivitet i fiskceller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnea Eknefelt; [2018]
  Nyckelord :Arylhydrokarbonreceptor; AhR; akvatisk toxicitet; zebrafiskceller; ZFL; ZF4; TCDD;

  Sammanfattning : Toxicitetstester på bland annat fisk är ett viktigt verktyg för att samla kunskap om kemikaliers effekter i akvatiska miljöer. Samtidigt finns det flera anledningar att försöka minimera antalet tester på levande djur; till exempel ekonomiska, praktiska och inte minst djuretiska skäl. LÄS MER

 2. 2. Potentiella källor till dioxiner och dioxinliknande PCB i ekologiska ägg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Martina Lundin; [2017]
  Nyckelord :dioxiner; dioxinliknande polyklorerade bifenyler; ekologiska ägg; persistenta organiska föroreningar; dl-PCB; PCDD; PCDF; TCDD;

  Sammanfattning : Livsmedelsverket utförde en studie 2003 med syfte att undersöka halter av dioxiner och dioxinliknande Polyklorerade Bifenyler (PCB) i ekologiska och konventionella ägg. Förhöjda halter av dioxiner och dioxinliknande PCB (dl-PCB) påträffades i ekologiska ägg och gemensamt för de ägg med förhöjda halter var att värphönsen utfodrats med en fodertyp som innehöll fiskmjöl. LÄS MER