Sökning: "TPACK"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet TPACK.

 1. 1. LÄRARES REFLEKTIONER ÖVER SIN PROFESSIONELLA DIGITALA KOMPETENS

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Georgia Christov; [2021-11-04]
  Nyckelord :Lärares PDK Professionella Digitala Kompetens ; förskoleklass; TPACK; reflekterande samtal; pedagogik; digitala teknologier;

  Sammanfattning : Teachers have a central role in supporting students’ digital competence and therebyin the development of a sustainable digital society. Previous research implies thatteachers’ digital competence is more complex than in other professions. LÄS MER

 2. 2. Loops – en digital lärplattform med möjlighet till kreativ interaktiv pedagogik i undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Tammi; [2021-09-09]
  Nyckelord :TPACK; TAM; SAMR digitalisering; digital lärplattform digitala läromedel; digitala verktyg; digitala lärresurser; digital didaktisk design; digital kompetens;

  Sammanfattning : I och med den allt snabbare digitaliseringstakten i Sveriges skolor behövs en tydligare uppföljning av hur förändringarna påverkar flera faktorer. Generellt behöver det bli tydligare hur lärarna använder de digitala resurser som ställs till förfogande och hur de upplever de förändringar som digitaliseringen innebär. LÄS MER

 3. 3. Digital kompetens genom fyrkantiga ögon : En intervjustudie som undersöker lärare i fritidshems perspektiv på digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Rosqvist Ljungbäck; Rebecka Lindberg Johansson; [2021]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; fritidshemslärare; TPACK; upplevelse;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där sju lärare i fritidshem på en skola fick berätta om sin upplevelse och tolkning av digital kompetens. Syftet med studien var att undersöka fritidshemslärarnas perspektiv på begreppet digital kompetens samt deras resonemang kring arbetet med ett digitaliserat fritidshem och de möjligheter och utmaningar som tillkommer med det arbetet. LÄS MER

 4. 4. Ett examensarbete om TPACK och grundskollärares användning av digitala verktyg och digitala kompetens i den naturorienterade ämnesundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Konrad Berggren; Ebba Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; grundskollärare; naturorienterande ämnen; NO; TPACK.;

  Sammanfattning : Digitala verktyg och digital kompetens är områden som tar mer plats i “Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr 11, 2019) och kräver mer av lärarna som ska undervisa. Detta examensarbete syftar till att öka förståelsen och bidra med mer kunskap kring utmaningen som lärarkåren idag kan möta kring digitaliseringen och dess utökade plats i Lgr 11 (2019). LÄS MER

 5. 5. Kan digitala hjälpmedel främja elevernas skrivutveckling? : En kvalitativ undersökning om hur verksamma F-3 lärare använder digitala hjälpmedel för att främja elevers skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linh Huynh; Louise Törnqvist; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitala hjälpmedel; TPACK; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Ett allt mer digitaliserat samhälle har påverkat skolan att arbeta mer med digitala verktyg även i undervisningen. Men det är inte alltid så enkelt att implementera ett digitalt arbetssätt. Det krävs att lärare är förtrogna med verktygen och kan använda dem på ett sätt som gynnar undervisningen. LÄS MER