Sökning: "TPR- metoden"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden TPR- metoden.

 1. 1. ”Sitter det i kroppen, så sitter det i huvudet” : En kvalitativ studie om hur fem lärare beskriver att de arbetar med rörelseintegrerad engelskundervisning i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fredriksson Elin; [2022]
  Nyckelord :embodied learning; embodied cognition; the English subject; movement-based methods; grades 4-6; förkroppsligat lärande; förkroppsligad kognition; engelskämnet; rörelseintegrerade arbetssätt; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Skolan ska eftersträva att alla elever erfar daglig fysisk aktivitet under hela skoldagen, vilket ställer krav på samtliga lärare inom skolans verksamhet. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap om vilka olika arbetssätt och uppfattningar lärare har om rörelseintegrerad undervisning i engelskämnet, samt vilka resultat de uppfattar sig uppnå med metoden. LÄS MER

 2. 2. Hur applicerar lärare Total Physical Response i undervisningen för att utveckla den språkliga förmågan i engelska som andraspråk? : En empiriskstudie om användning av TPR- metoden enligt engelsklärare i årskurserna 1–3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Aracil-Flügel; [2017]
  Nyckelord :TPR-metoden; rörelser; lekar; sång; bilder; kombinationer; engelskundervisning.;

  Sammanfattning : Total Physical Response, TPR 1, är en inlärningsmetod som bygger på att läraren förmedlar instruktioner på engelska genom aktiviteter där rörelser, lekar, sång eller bilder ingår. Eleverna visar gensvar genom att uttrycka förståelse där kroppsspråket används i form av gester, miner och andra rörelser. LÄS MER

 3. 3. Total Physical Response – TPR, en metod för att locka fram den språkliga förmågan i engelska som andraspråk. : En litteraturstudie om TPR- metoden hos elever i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Aracil-Flügel; [2017]
  Nyckelord :TPR- metoden; learning by doing; språkinlärning; andraspråksinlärning; kroppsspråk; kommunikation; engelskundervisning.;

  Sammanfattning : För att barn ska kunna utveckla en språklig förmåga krävs det att läraren förser eleverna med en undervisning där tillvägagångssättet innefattar de rätta verktygen. Ett av undervisningssättet är att tillämpa TPR- metoden. LÄS MER

 4. 4. Jämförande studie av TPR-metoden i teori och praktik kontra läroplanen - focus på flerspråkiga barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Enheten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Angelin; Linda Weidbo; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många elever i förskolan är flerspråkiga, vilket kan få konsekvenser för personalens arbete för deras behov av ökade kunskaper. För att dessa möten skall vara berikande för barnens utveckling krävs en medvetenhet hos personalen genom att de skapar ett arbetssätt som stödjer barnen i att utveckla två språk och blir delaktiga i två kulturer. LÄS MER

 5. 5. Rörelse och språk : En kombination vid andraspråksinlärning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotta Stenquist; [2002]
  Nyckelord :Languages and linguistics; Rörelse; inlärning; språk; andraspråksinlärning; TPR-metoden; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag studerat rörelsens betydelse för inlärning, vilket har visat sig vara av stor vikt. Jag har dessutom studerat språk och inlärning och ur detta material framkommer att det finns mycket som spelar in vid språkinlärning, såsom motivation, ålder och härkomst. LÄS MER