Sökning: "TRM"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet TRM.

 1. 1. Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Svensson; Malin Sjölin; [2019-06-20]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Riskhantering; Risk Management; ESG; Affärsetik; Gnosjöregionen; Hållbarhet; Hållbarhetsfokuserad Riskhantering; TRM; Sustainability and Risk Management; Sustainability and Enterprise Risk Management;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. LÄS MER

 2. 2. Taktikreglementen i Marinen : Hur har införandet av TRM 1(A) påverkat Marinens syn på uppdragstaktik och manöverkrigföring?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Mohlin; Max Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Mission-type orders; Manoeuvre warfare; Tactical doctrines; Tactical doctrines; Uppdragstaktik; manöverkrigföring; taktikreglemente; militärteori;

  Sammanfattning : I Försvarsmaktens doktriner uttrycks manöverkrigföring och uppdragstaktik som teori och lednings­filosofi. I de taktiska reglementena beskrivs hur uppdragstaktik och manöverkrigföring tillämpas som metod i händelse av fred, kris eller krig. LÄS MER

 3. 3. Vägen till nyttjandet av ett fastställt reglemente : En studie av marinens process för implementering av TRM-1(A)

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Gustav Reimfelt; [2012]
  Nyckelord :Implementering; organisationsutveckling; process; reglemente; marinen; TRM-1 A ;

  Sammanfattning : Det finns tecken i marinen på att de nya arbetssätt och begrepp som de fastställda reglementena föreskriver inte används ute i organisationen eller inte används på det sätt som reglementena beskriver. Några exempel på detta är att marina ledningsbegrepp används på felaktigt sätt eller i felaktiga kombinationer, felaktigheter vid nyttjandet av organisationsstrukturer och oklarheter om vilken ledningsnivå som har vilket formellt ansvar. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling - med framtiden som intressent : En studie om hållbar utveckling och ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Mattias Robertsson; Björn Martinsson; [2010]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ansvarstagande; CSR; GRI; TBL; TRM; Etik; CR; Intressentteori; Legitimitetsteori; Signaleringsteori;

  Sammanfattning : Titel: Hållbar utveckling – med framtiden som intressentÄmne: Företagsekonomi, kandidatuppsats, 15 hpFörfattare: Björn Martinsson  och Mattias RobertssonHandledare: Mikael JohnsonSyfte: Att förklara hur ett antal företag tolkar innebörden av begreppet hållbar utveckling, beskriva hur och utifrån vilka grunder ansvar tas och förstå hållbarhetsredovisningens betydelse för hållbar utveckling.Metod: I vår undersökning använde vi oss av en kvalitativ metod med induktiv härledning av slutsatser. LÄS MER

 5. 5. Employer Branding and Talent-Relationship-Management : Improving the Organizational Recruitment Approach

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Andreas Macioschek; Robin Katoen; [2007]
  Nyckelord :Talent-Relationship-Management; Employer Branding; employer brand; Human Resource Management; talent management; employees;

  Sammanfattning : In todays business environment there is an increasing recognition that human resources are a valuable asset to distinguish a company from its competitors. This tendency, in combination with increasing job mobility among employees and an ongoing demographic change, has turned the labour market into a competitive arena. LÄS MER