Sökning: "TRUE FINNS"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade orden TRUE FINNS.

 1. 1. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Sjöman; [2020]
  Nyckelord :bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Sammanfattning : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. LÄS MER

 2. 2. Guld och gröna skogar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Climate policy; right wing populism; the Nordics; party competition; issue competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Climate policy and Right-wing populist parties are not often associated with each other. The aim of this thesis is to examine four right wing populist parties in the Nordics and their climate policy through a combination of descriptive statistics and idea analyse of political texts. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig aktivitet och aktörskap i konflikt: En studie i kvinnors påverkan på fredsavtal

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Inghe-Palmqvist; Frida Behrami; [2020]
  Nyckelord :women; gender; gender equality; sexual violence; empowerment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Är kvinnors aktiva eller passiva roller som aktörer under konflikt avgörande för hur inkluderande fredsavtalet sedan är för kvinnor och kvinnors problem? Denna jämförande analys undersöker frågeställningen utifrån både bakgrundsinformation och fredsavtal från konflikterna i Colombia och Kambodja. Teorin som används i uppsatsen är baserad på artikeln ”Towards Inclusive Peace: Analysing gender-sensitive peace agreements 2000–2016” skriven av Jaqui True och Yolande Riveros-Morale och hypotesen är att det finns en skillnad på hur inkluderande fredsavtalen är för kvinnor och kvinnors problem beroende på kvinnans roll i konflikten. LÄS MER

 4. 4. EU-undervisning på högstadiet och gymnasiet : En kvalitativ studie om kunskapsprogression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Borg; [2020]
  Nyckelord :social science; didactics; knowledge progression; evolvement of knowledge; EU; EU-education; secondary school teacher; high school teacher; qualitative interviews; samhällskunskap; didaktik; kunskapsprogression; EU; EU-undervisning; högstadielärare; gymnasielärare; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Trots att kunskapsområdet EU har en större plats i både grundskolans och gymnasieskolans styrdokument idag har brister i EU- undervisningen uppdagats. Eleverna ges inte tillräckliga kunskaper och går ur gymnasiet med bristande förståelse för EU och sin egen roll som EU- medborgare. LÄS MER

 5. 5. På förhand utvalda åtgärder? - Åtgärdsvalsstudie och fyrstegsprincipen i planeringen av E22 och E6 genom Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Reed Shi; [2020]
  Nyckelord :Fyrstegsprincipen; ÅVS; åtgärdsvalsstudier; Trafikplanering; E22; E6; planeringsnivåer; Trafikverket; Swedish infrastructure planning methodology; Ideon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sedan bilens intåg har samhällets infrastruktur utformats och anpassats till dess behov. Allteftersom klimatförändringar och klimatfrågor ställts i rampljuset har den strategiska planeringen inom transportsektorns omstrukturerats utefter. LÄS MER