Sökning: "TUG-K"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet TUG-K.

  1. 1. Analys av läromedel till gymnasiekurs Fysik 1 kopplat till Test of Understanding Graphs in Kinematics (TUG-K)

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

    Författare :Simon Moberg; [2020]
    Nyckelord :Kinematic; graf; grafer; Rörelse; Fysik; Fysik 1; Läromedel; Kursböcker; kursbok; TUG-K; Test of understanding graphs; Test of understanding graphs in kinematics; missconceptions; gymnasie; fysik didaktik; Heureka; Ergo; Impuls;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att lägga en grund för framtida forskning om gymnasie- och universitetsstudents förmåga att tolka kinematikgrafer i Sverige. Det finns ett väl framarbetat bedömningsredskap som kallas "Test of understandinggraphs in kinematics" (TUG-K) som har använts internationellt för att undersöka just detta. LÄS MER